Vua Hàm Nghi một tâm hồn việt ở chốn lưu đày (phần 2)

Vua Hàm Nghi một tâm hồn việt ở chốn lưu đày (phần 2)

Vua Tự Đức mất (19-7-1883) để di chiếu cho con nuôi trưởng là Ưng Chân nối ngôi. Việc triều chính được giao cho ba phụ chính đại thần là Trần Tiễn Thành, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết. Hai ông Tường và Thuyết gắn bó với nhau, lại nắm quyền ngoại giao và lực lượng võ trang nên hai ông quyết định mọi việc đối nội và đối ngoại của triều Nguyễn. Từ đây bắt đầu thời kỳ rối ren nhất của triều đình nhà Nguyễn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *