openai-da-thong-bao-hop-tac-tri-gia-5-trieu-do-la-de-ho-tro-tin-tuc-dia-phuong.

OpenAI đã thông báo hợp tác trị giá 5 triệu đô la để hỗ trợ tin tức địa phương.

OpenAI ‍đang⁢ hợp tác với‍ các tổ chức địa⁤ phương,⁣ điều⁣ này⁤ có ‍những ảnh‍ hưởng ⁢lớn⁤ đối với tất ⁢cả các‍ phương ⁢tiện truyền thông. ⁢OpenAI đang⁢ hợp tác ⁣với American⁢ Journalism ‌Project ⁢(AJP) để hỗ trợ các‌ tin‍ tức địa ⁣phương,⁤ đây là⁢ một bước ‍đột ⁢phá quan‌ trọng​ cho ‌AI và tương ​lai của ⁣phương tiện‍ truyền ‍thông.⁢

Vào‍ thứ ba, OpenAI⁢ đã⁣ công bố một hợp đồng​ 5 ⁤triệu đô ⁢la ⁣với AJP,‌ một⁢ tổ ⁣chức tài​ trợ⁢ đầu‌ tư ‍hỗ⁣ trợ ‌các ‍tổ ‍chức tin tức địa⁢ phương. Hợp⁤ đồng sẽ đầu tư cho một ⁣”studio ​AI” để giám ‌sát ‍các ứng dụng của AI trong các phòng⁤ tin địa phương, cung cấp ⁢quỹ cho các tổ chức tin‌ tức địa​ phương để ‌khám⁢ phá ‌ứng⁣ dụng các ⁢công⁤ cụ​ được‍ điều​ khiển ​bởi⁣ AI và 5​ triệu ⁢đô la giá‍ trị⁢ API⁤ cho⁣ AJP ‌và⁢ các⁢ tổ chức ⁤tin ⁣tức ​trong‌ danh⁣ mục ‌của ⁢nó để⁣ sử ​dụng các công cụ của⁤ OpenAI như⁤ GPT-4.

OpenAI và⁣ các‍ công cụ AI tạo ra ChatGPT ‍và ‍DALL-E‌ đã⁢ gây⁢ ra⁤ những ‌lo ‌ngại về⁢ sự‌ lây lan của ‌thông‌ tin sai lệch,⁢ vi phạm bản quyền ⁢của​ phương tiện⁤ truyền ⁢thông, cũng ‍như tạo‍ ra⁤ các ⁢áp‌ lực và‍ sử ⁢dụng‍ dữ⁣ liệu ‍cá⁢ nhân để ​đào⁤ tạo các​ mô ⁣hình của‌ nó. Chỉ ⁤trong‌ tuần⁢ trước,⁣ đã ‌được báo cáo ‍rằng⁢ Federal Trade⁣ Commission (FTC) ​đã‍ bắt ‍đầu ⁢một điều​ tra⁤ về​ OpenAI,⁢ cố⁣ gắng mở ​hộp đen​ của các công ‍nghệ của⁣ OpenAI và ⁣hiểu‍ cách‌ hoạt‌ động bên⁢ trong⁣ của⁢ các mô hình ‍được ⁣đào ‍tạo‍ và‍ phát ⁣triển.

OpenAI đã ⁤công⁢ khai​ mở đến việc ​quản⁢ lý liên​ bang,​ nhưng⁤ bên nền, công⁢ ty⁢ đã ⁤tranh‍ luận cho⁣ một ⁣quy⁣ định mềm hơn. Một số chuyên⁤ gia ⁤AI đề ⁤xuất ⁢rằng sự hợp⁤ tác‍ của OpenAI với ⁣các ‌nhà⁣ quản‌ lý là để⁢ đảm ‌bảo ⁣họ⁤ có một‍ lời ⁤nói ⁢trong‌ việc⁣ quy‌ định⁤ kinh doanh của họ. Hợp⁣ đồng của⁣ OpenAI‍ với Associated Press ‍và⁣ bây ⁣giờ là AJP cho thấy rằng⁢ OpenAI đang tích ⁤cực⁢ đối ⁤phó‍ với ⁣các đề⁣ nghị⁢ về ⁣vi phạm⁤ bản‌ quyền bằng ⁢cách đi đầu trước các ​phản ​đối⁢ rằng ChatGPT ​và ​các ứng ‌dụng⁤ tương tự phân‌ phối ⁢nội​ dung ⁣từ⁣ các‍ tổ ​chức phương tiện truyền thông ngoài phạm vi⁢ sử dụng công bằng.

Một⁤ cách nhìn ‍khác ⁢vào⁤ hợp⁢ đồng ​là ‌các tin⁢ tức địa⁣ phương,⁣ thông qua‌ AJP, có cơ ⁤hội‍ ảnh hưởng ​đến‍ cách ⁢công nghệ chuyển​ đổi‍ của OpenAI ​ảnh hưởng⁢ đến phương⁣ tiện ‍truyền‍ thông. “Trong⁤ những⁣ ngày ⁤đầu tiên ‌của AI tạo⁢ ra,⁣ chúng⁢ ta ⁣có⁤ cơ⁤ hội để ⁤đảm​ bảo ‌rằng⁤ các tổ chức⁤ tin⁣ tức địa phương​ và ‌cộng⁤ đồng ⁢của‌ họ được‌ tham gia trong⁤ việc xác ‌định những ảnh⁣ hưởng của‌ nó. ‍Với ⁣hợp đồng​ này, chúng ⁣tôi⁤ mong‍ muốn ‌khuyến ⁤khích các ‍cách sử ​dụng⁤ AI‍ để ⁤cải thiện⁤ -⁢ thay ‍vì‍ gây hại ‌- ⁤báo ⁤chí”, ‍Sarabeth Berman, CEO của ‍AJP đã⁣ nói ⁤trong thông⁤ báo. ‌Tin ⁢tức‍ địa⁢ phương là một yếu⁤ tố quan​ trọng trong⁣ tham gia ⁣công⁣ dân, đối ​phó ⁤với ⁣thông tin⁢ sai⁤ lệch và ​áp lực, nhưng‌ thường thiếu ⁢vốn ⁣đầu tư và tài nguyên‍ để phát⁣ triển, hoặc​ thậm chí⁤ còn ⁣sống ‍sót.

Các hợp đồng⁢ truyền ​thông của ⁣OpenAI ‍đại⁢ diện‌ cho một ⁣bước mới vào ⁤lãnh ‌thổ nhanh chóng thay đổi của mối ⁢quan ​hệ của⁣ AI ​với ‌xã​ hội hiện đại. ‌Nhưng nghĩa là ⁤gì ⁢của bước đó⁣ vẫn chưa‌ chắc​ chắn.
OpenAI ⁤đã hôm qua thông ‌báo một khoản hợp tác trị‍ giá ‌5‍ triệu đô la để hỗ trợ​ các ‌công ty ‍truyền ‌thông ‌địa ⁢phương.OpenAI đã thông⁤ báo⁤ rằng việc ‍hỗ trợ⁣ các công⁢ ty truyền ⁢thông⁤ địa phương⁤ sẽ⁣ được ⁣thực hiện trong khoảng thời ‍gian ‍từ⁤ năm‌ 2020 ‌đến 2021 ‌với ‌khoản hợp‌ tác ⁤trị giá 5 triệu ⁢đô‌ la. ⁢

Hợp tác​ này sẽ⁤ cung‌ cấp tài trợ cho‍ các ⁣công ⁤ty ​truyền‍ thông ⁤địa ⁢phương ‌phát ⁤triển‌ các công ‌nghệ chuyên ⁣biệt để ⁤sản xuất nội dung‍ tin ‌tức ​trong‌ thời‌ đại⁣ công⁣ nghệ ‌thông ⁣tin. Nó sẽ hỗ trợ ⁢ngành⁣ truyền ‌thông ⁤địa phương‍ trong ‌việc ‌tạo ra‌ nội dung‌ công nghệ nhằm ​phục vụ ⁣mục đích truyền⁢ thông của ⁢họ. ‌Hội‌ đồng quản trị⁤ của OpenAI đã thống nhất‍ rằng ⁢họ​ sẽ ‍tích cực hỗ trợ ⁢các ⁢công ty truyền ‍thông địa ​phương ​trong⁤ việc phối ​hợp cung cấp các giải‍ pháp ‍cho nhà báo‌ để ‍phục ⁣vụ các​ nguồn thông tin.


Chúng tôi⁤ tin⁤ rằng việc ⁤hỗ​ trợ ⁣các⁤ công ‌ty ⁢truyền thông địa phương với khoản​ hợp tác ⁣trị giá 5 ⁣triệu ‌đô ‍la của⁢ OpenAI ⁢sẽ là một⁤ bước‌ đột phá ⁣trong‍ việc ‌hỗ⁢ trợ ‌các​ công ty truyền thông⁢ địa ⁤phương⁤ để cạnh ​tranh⁢ với⁣ các‍ nguồn‍ thông tin‌ toàn ⁤cầu nhằm⁢ phục ‍vụ người đọc⁤ địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *