cu-the-la-mang-10g-xfinity-cua-comcast-la-gi?

Cụ thể là Mạng 10G Xfinity của Comcast là gì?

Nếu ​tôi có thể⁣ biến hình thành một con⁣ bọ, tôi sẽ làm‍ điều‍ đó. Tôi sẽ bắt ​đầu cho mình vào ⁢thế⁤ giới‌ phim ⁢ảnh của⁤ Animorphs ​hoặc ⁢làm⁣ việc ⁤để trở​ thành một animagus trong⁤ Harry⁢ Potter ‍nếu ⁣nó có nghĩa là tôi có ​thể ⁢là một⁢ con ong‍ trên tường ‌trong⁤ văn⁤ phòng Xfinity⁢ khi ‍họ‍ quyết ⁣định khách​ hàng muốn ‍gì‌ là nhiều​ hơn, ngay cả ‌khi họ không‌ biết điều ⁣đó là‌ gì. Và gì là nhiều ⁤hơn 5G? 10G. 

Comcast gần ⁣đây ⁢đã ‍phát hành mạng Xfinity ‌10G của mình. ⁢Thông thường, ‍khi chúng ⁣ta ‌nói⁣ về⁣ mạng 4G hoặc 5G, “G” đề cập ⁤đến “thế hệ” ‍và thôi.

Vì ‍vậy,‌ một mạng⁢ di động 4G ‌chỉ⁤ là​ thế hệ thứ ⁤tư; tương tự ‌với 5G. ⁤Tại ⁢sao ⁤Comcast‌ bỏ⁤ qua 6G, 7G,‍ 8G và 9G‍ và đi thẳng‌ đến 10G? Mạng⁤ Xfinity 10G ​có⁢ hai lần nhanh hơn 5G​ không? ⁤Hay đây chỉ là⁣ một quyết ⁢định‍ quảng ⁢cáo rất ‌lạ? 

Thật không may cho‌ chúng ta, Xfinity không⁢ mô tả ⁤10G⁢ thực sự⁤ là gì.‌ Trang web‌ của‌ họ‍ chỉ ⁢nói ⁤rằng mạng mới⁢ “cung cấp một kết nối‍ mạnh‌ mẽ cho khách hàng​ của ⁢chúng ⁢tôi⁢ sẽ tiếp ​tục trở nên thông ⁤minh​ hơn, nhanh hơn, ⁤ổn định​ hơn và ‌an toàn ​hơn”. Nó còn⁢ thêm rằng‌ đây là mạng mà ‌”khách‍ hàng sử ⁢dụng hôm​ nay‍ và ​mạng ⁢sẽ cung​ cấp ⁣trải​ nghiệm kết⁣ nối ⁤của họ ⁢trong ⁢tương lai”.

Nhưng, như PCWorld⁣ tìm thấy⁢ sau khi đào ⁤sâu một⁤ chút, ​lý​ do tại⁢ sao nó⁢ rất là lạ lùng ⁣là ‌vì ‍10G⁣ thực⁤ sự không‍ có ⁢gì⁢ liên quan ‌đến ⁢5G hoặc⁤ 4G hoặc bất kỳ loại ​mạng ⁣di‌ động nào khác.‍ “10G là một ⁤tham chiếu đến 10Gbps,​ hoặc tốc độ tối ⁢đa mà mạng truyền⁣ thông Xfinity‍ có thể”,⁢ PCWorld‍ ghi nhận, thêm rằng 10G thực sự chậm hơn 5G. Công​ việc ‌tuyệt vời, mọi ⁢người.
Mạng 10G Xfinity​ là​ một ⁤mạng mới⁤ của‍ Comcast, một‍ trong ‍những nhà cung cấp‍ dịch vụ truyền hình, truyền ‍hình⁣ cáp‌ và internet ⁢nổi tiếng.⁤ Nó cung cấp tốc độ truyền tải⁣ dữ liệu ⁢lên‌ đến⁤ 10 gigabits/giây thông qua ⁣luồng⁢ dữ liệu trên‌ cáp điện tử. ‌Tốc độ truyền tải này đang⁢ trở thành tiêu⁢ chuẩn mới và hứa hẹn sẽ là một⁤ trong các​ dịch vụ internet tốc ⁤độ cao nhất⁤ cho​ người​ dùng được.


Mạng 10G Xfinity của Comcast bao gồm ​cơ chế hỗ trợ cho mô ⁤đun dịch thu tốc độ cao, ⁢cộng thêm⁣ vào‍ đó là ⁢chế‌ độ⁤ mở rộng phạm‌ vi lên đến xa hơn ⁣với thiết bị ‌cố ⁤định. Với thêm các ⁢tính năng⁣ như mở ⁣rộng ‍dữ ​liệu trên trình‍ phát từ di động, ​chuẩn ⁣hoá ⁢dữ liệu được ​nhúng trên mạng‍ để⁢ hỗ trợ tốc⁢ độ‌ và độ ổn định​ cao, hai ⁢phần mềm Keep at Home và ⁤Safely Connect cùng để ​giảm ⁢thiểu mối⁣ đe dọa cho người dùng khi​ truy cập ​internet thông qua Wi-Fi, các chức năng này ⁣sẽ⁤ giúp người⁢ dùng cải thiện ‍đáng kể tốc độ ​và độ ​ổn‍ định của hệ ⁢thống.

Về cơ ​bản, Mạng 10G ​Xfinity của Comcast đang là một giải pháp quan⁣ trọng ​để tăng cường sức⁢ mạnh⁤ của hệ thống internet ​trên thế​ giới.⁤ Với ⁢nhiều tính năng bổ ⁢sung để hỗ trợ các tốc⁣ độ ⁢truyền tải và an‍ toàn của ⁤mạng, ⁤Mạng ‍10G Xfinity của Comcast cung cấp ​một⁣ trải nghiệm⁣ tốt‍ hơn ‌cho người dùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *