chuyen-gia-khao-sat-frank-luntz:-day-la-cach-ban-quyen-cua-ong-trump-ve-tai-lieu-bi-mat-dang-duoc-choi-boi-cu-tri-cua-dang-cong-hoa.

Chuyên gia khảo sát Frank Luntz: Đây là cách bản quyền của ông Trump về tài liệu bí mật đang được chơi bởi cử tri của Đảng Cộng hòa.

Pollster⁢ Frank Luntz tham‌ gia “Forbes‍ Newsroom” để thảo luận về‍ phản ứng của ⁣bầu ⁢cử ‌viên Dân chủ đối với bản ghi ‌âm‌ bom⁣ tấn‌ của Tổng thống ⁢cũ ⁣Trump đề‍ cập đến tài liệu ⁣bí mật, những gì ⁣mọi người ​tìm kiếm ​trong các⁤ ứng cử viên, Hunter⁢ Biden, 2024 ⁢và nhiều thứ khác.

Cựu chuyên gia ⁣khảo sát cho Đảng Dân⁢ chủ và​ tổng ⁤thống Hoa Kỳ⁣ Bill Clinton Frank Luntz⁢ cho biết ⁢ông ấy⁣ tin⁣ rằng “đây‍ đang là cách​ bản quyền của tổng thống Donald ⁣Trump về tài⁢ liệu⁤ bí ⁤mật đang được chơi bởi các cử tri​ của Đảng ​Cộng hòa.”

Trong một⁣ cuộc phỏng vấn ⁤trên truyền ‍hình MSNBC, Luntz​ cho biết: “Tôi nghĩ cách‍ bản​ quyền của ông Trump‌ là “Nói⁣ chuyện ⁤về ‌ẩn‌ số⁢ để giảm thiểu ​nguy ‍cơ chứng ⁤thực tồn‌ tại.”Luntz đưa ra ⁢những lời khuyên ‍khi ông đề cập đến bối​ cảnh rộng‌ rãi của‌ ông ⁢về trung tâm tài ‌liệu bí ⁤mật trong ‌cuộc chiến thời gian hiện nay. Ông⁢ cho ⁣rằng‍ một ⁢trong những‍ thuật ngữ “xay dựng căn cứ” đã xuất hiện, đó là khi ⁣giữ⁢ thói ‍quen ‌nhắc⁢ nhở ​cử⁢ tri đảng Cộng hòa về tài liệu⁤ bí ‌mật.
Luntz bảo đảm rằng ông Trump đã‍ thực ⁤hiện ‌thuật ‌ngữ ⁣xây dựng căn cứ để ‌giữ các⁤ cuộc ‍thảo​ luận‍ về⁣ những vấn đề này “để​ những người bầu⁢ cử ​của ông‌ cảm thấy ‌ông đang ‍dìu dịu​ hơn”​ với lựa ‌chọn ​của⁣ họ.


Frank ‌Luntz khẳng‌ định rằng ⁢bản quyền này⁢ của Trump⁤ là một phần ⁣của đấu⁣ trí ​của các⁣ cử⁤ tri sự⁢ nghiệp về tài liệu bí mật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *