Meme hóa học

Và còn giết nhiều người hơn cả 2 chất cộng lại. >u/TheBestToastEver (198 points) Bao gồm cả những người chết đuối ở biển à...? _____________________ u/heisenberg099 (2.7k points) Hề hước...