VĂN-TƯ-TU

-Văn 10%: Kiến thức nghe, thấy được

-Tư 20%: Tư duy, suy ngẫm

-Tu 70%: Chia sẻ , trải nghiệm, thực hành.

Luôn dành thời gian 2-3h mỗi tối để lấy về 10% kiến thức ( VĂN),

Dành 30-60 phút trước khi ngủ để ngẫm ( Tư),

Dành 8-12h mỗi ngày từ ngày này qua ngày khác để chia sẻ, trải nghiệm và thực hành ( Tu)

Cùng chia sẻ kiến thức nào anh chị em.

Leave a Reply

Your email address will not be published.