Làm thế nào để tiêu diệt được Chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam?

Làm thế nào để tiêu diệt được Chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam?

Link: https://www.quora.com/How-do-we-destroy-the…/…/Lusia-Millar…

Trả lời bởi Lusia Millar, một nhà nghiên cứu về Việt Nam

Cảm ơn đã hỏi tôi câu hỏi thú vị này.

Đầu tiên, tôi nghĩ rằng trước khi tranh luận về cách tiêu diệt Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam, bạn nên hiểu Chủ nghĩa dân tộc là gì và Chủ nghĩa dân tộc đem đến cho một quốc gia cái lợi hay cái hại hoặc cả hai. Bạn có thể đọc thêm về nó trên liên kết này:

[https://plato.stanford.edu/entries/nationalism/]

Đối với quan điểm của tôi, Chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam đã đóng góp nhiều cho sự tồn tại của Việt Nam là quốc gia độc lập và cũng gây ra một số điều tiêu cực cho Việt Nam, đặc biệt là khuyến khích chủ nghĩa sô vanh. Tuy nhiên, chủ nghĩa dân tộc tốt hay xấu đối với Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào sự lãnh đạo của Việt Nam. Mặt tối của Chủ nghĩa dân tộc có thể đưa Việt Nam vào tình trạng bất ổn, thậm chí một số nước bên ngoài có thể lợi dụng để kích động và phá hoại Việt Nam như những gì đã từng xảy ra ở Ukraine vào năm 2014

[https://www.google.com/…/washington-was-behind-…/5429142/amp]

Thứ hai, tôi nghĩ rằng có ba cách để tiêu diệt Chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam.

• Thảm sát gần như / tất cả người dân Việt Nam.

Bạn có thể nghiên cứu làm thế nào người châu Âu có thể tạo ra nước Mỹ ngày nay trên Bắc Mỹ. Về cơ bản, họ đã tàn sát tất cả hoặc gần như người dân bản địa sống ở miền Bắc nước Mỹ trước đây.

[https://www.google.com/…/native-americans-genocide-united-s…]

• Đồng hóa tất cả hoặc gần hết người Việt Nam.

Người Mãn Châu đánh bại Nhà Minh (Trung Quốc) và thành lập Nhà Thanh. Nhưng ngày nay, họ đã hoàn toàn bị đồng hóa trong quá khứ và trở thành người Trung Quốc.

• Xóa sổ Việt Nam trên bản đồ thế giới như một số quốc gia trước đây từng bị như vương quốc Hawaii hoặc vương quốc Champa.

Cuối cùng, tôi không thấy bất kỳ cách tốt nào để có thể tiêu diệt được chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam – Nó sẽ luôn tồn tại chừng nào Việt Nam và người Việt Nam còn tồn tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *