KHI CẦN ĐỘNG LỰC SỐNG, HÃY ĐỌC NHỮNG DÒNG NÀY

1. “The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.” – Aristotle

Cái rễ của học hành thì đắng cay nhưng quả của nó thì ngọt ngào.

2. “Learn from the mistakes of others, you can’t live long enough to make them all yourselves” – Chanakya

Hãy học từ sai lầm của người khác vì bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.

3. “The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty.” – Winston Churchill

Người bi quan thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Người lạc quan thấy cơ hội trong mọi khó khăn.

4. “Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.” – Winston Churchill

Thành công là sự trải qua thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi sự nhiệt tình.

5. “The way to get started is to quit talking and start doing.” – Walt Disney

Cách để bắt đầu một việc là dừng nói lại và hãy bắt đầu làm.

6. “Whoever is trying to bring you down is already below you.” – Ben

Bất kỳ ai cố gắng dìm bạn xuống thì họ đều thua kém bạn.

7. “It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” – Confucius

Chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn tiến chậm cũng không là vấn đề.

8. “Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.” – Charles R.Swindoll

Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó.

9. “You should always be learning. If you’re the smartest person in the room you’re in the wrong place.” – Erika Bearman

Hãy không ngừng học hỏi. Nếu bạn là người thông minh nhất trong phòng thì thực sự bạn đã ở nhầm chỗ.

10. “Life is like riding a bicycle, in order to keep your balance, you must keep moving.” – Albert Einstein

Cuộc sống giống như việc đi xe đạp, để giữ được thăng bằng thì bạn phải không ngừng chuyển động nó.

11. “Improvement makes straight roads; but the crooked roads without improvement are roads of genius.” – William Blake

Chỉ có con đường gập ghềnh chưa từng có người đi vào mới là con đường của thiên tài.

12.  “When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.” – Henry Ford

Khi mọi thứ đều chống lại bạn thì hãy nhớ rằng máy bay luôn cất cánh ngược chiều gió.

13. “Do the difficult things while they are easy and do the great things while they are small. A journey of a thousand miles must begin with a single step ” – Lao Tzu

Hãy làm những thứ khó khăn khi chúng còn dễ dàng và làm những thứ vĩ đại khi chúng còn nhỏ bé. Hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu bằng những bước chân đơn lẻ.

14. “The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.” – Brian Tracy

Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

15. “By failing to prepare, you are preparing to fail” – Benjamin Franklin

Không chuẩn bị nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho việc thất bại.

16. “How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.” – Elbert Hubbard

Không biết đã bao nhiêu lần người ta buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là ta sẽ đạt được thành công.

17. “We generate fears while we sit. We overcome them by action.” – DR Henry Link

Chúng ta thấy sợ hãi khi chúng ta ngồi. Bằng cách hành động chúng ta sẽ vượt qua nỗi sợ đó.

18. “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.” – Albert Schweitzer

Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc nhưng hạnh phúc lại là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

19. “To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.” – Mark Twain

Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

20. “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” – Thomas Edison

Tôi chưa thất bại. Chỉ là tôi đã tìm ra 10.000 cách không dẫn tới thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *