Em chó này vừa ngồi, đứng và nằm cùng một lúc

Đây có phải là ý nghĩa cuộc sống không? Tìm một cách để làm 3 điều cùng một lúc?

_____________________

u/greyarealife (2.7k points – x1 silver – x2 helpful)

Ẻm nhà tui có thể ị, tè và chạy cùng lúc.

>u/Stijnwe (640 points)

Haha chuẩn, chó bun Pháp nhà tui cũng thích vừa đi vừa ị/tè.

>u/agentorgy (2 points)

Tui có thể làm được 2 trong 3 điều này.

>u/mlvisby (2 points)

Yea, chó trượt tuyết cũng có thể làm vậy, nếu bạn ở trên xe đó, bạn phải học cách né những đống phưn biết bay.

>u/letuswatchtvinpeace (2 points)

May mà tui thấy bài này của ông. Tui đã nuôi chó cả đời nên tui biết mỗi con có một tính cách riêng. Nhưng có một em hơi ngáo, kiểu ẻm vừa đi quanh sân vừa tè. Tui thì chưa thấy/nghe về điều đó bao giờ.

>u/_meestir_ (1 point)

Em chó nhà tui vừa gãi tai vừa liếm bi của nó cùng lúc.

>u/zombieforprez (1 point)

Thi thoảng hắt xì liên tục không ngừng nữa.

_____________________

u/StampyVelcer (522 points – x1 hugz)

Ẻm đang ở trong tư thế nào vậy?

“Yes”

_____________________

u/ephix (336 points – x1 helpful)

Ẻm cũng là một đứa bé ngoan cùng lúc nữa.

_____________________

u/PARANOIAH (10 points)

Ai nghe thấy nhạc xếp hình Tetris không?

_____________________

Dịch bởi Thiên Ân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *