da-nang-giam-bien-che-5%-cong-chuc-va-10%-vien-chuc-trong-3-nam-toi

Đà Nẵng giảm biên chế 5% công chức và 10% viên chức trong 3 năm tới

UBND TP.Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức giai đoạn 2022-2026.

Việc tinh giản biên chế được thực hiện theo nguyên tắc, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đến năm 2026 giảm ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu xem xét cân đối điều chỉnh đối với các đơn vị có khối lượng công việc tăng, áp lực. Thực hiện giảm nhiều hơn 5% biên chế cán bộ, công chức đối với những cơ quan, địa phương có khối lượng công việc giảm sau rà soát chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, ủy quyền; giảm nhiều hơn 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách trên cơ sở khả năng, lộ trình tự chủ tài chính của một số đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tự quyết định việc sử dụng hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ nêu trên và trả lương từ ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Đà Nẵng giảm biên chế 5% công chức và 10%  viên chức trong 3 năm tới - Ảnh 2.

Đà Nẵng giảm 5% công chức và 10% viên chức trong 3 năm tới. Ảnh: Đình Thiên

Từng sở ngành, địa phương rà soát tổng thể, có phương án, kế hoạch cụ thể cân đối số lượng cán bộ, công chức, viên chức có mặt, số lượng biên chế, người làm việc nghỉ hưu. Tự quyết định và chịu trách nhiệm cơ cấu lại, chuyển đổi công tác hoặc cho thôi việc để đảm bảo tinh giản biên chế theo quy định nếu không có người nghỉ hưu tại thời điểm tinh giản.

Hiện tại, biên chế cán bộ, công chức phường, xã của Đà Nẵng là 526 người, được Ban tổ chức Trung ương giao giai đoạn 2022-2026 cắt giảm 64 người còn lại 462 người. Việc thực hiện tinh giản biên chế công chức khối phường, xã của TP.Đà Nẵng được thực hiện theo phương án riêng khi triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Tài chính chính triển khai hiệu quả Kế hoạch này và định kỳ hàng năm báo cáo một Bộ Nội vụ, Thành ủy và UBND thành phố.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Kết quả thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế là một trong những căn cứ để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *