cai-cach-tien-luong:-luong-cong-chuc-thap-nhat-gan-bang-luong-cong-nhan-la-nghich-ly-hay-hop-ly?

Cải cách tiền lương: Lương công chức thấp nhất gần bằng lương công nhân là nghịch lý hay hợp lý?

Tiền lương thấp nhất của công chức sẽ được nâng lên gần với lương công nhân?

Nghị quyết 27 của trung ương đặt mục tiêu cải cách tiền lương ở khu vực công là hướng tới áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Lộ trình cải cách từng bước. Ban đầu, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Hiện nay, lương tối thiểu thấp nhất của khu vực tư thuộc về vùng IV là 3.250.000 đồng.

Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

cải cách tiền lương

Tiền lương của công chức thấp nhất bằng mức tiền lương thấp nhất ở khu vực doanh nghiệp. Ảnh: H.Q

Đặt mục tiêu sau từ 4-5 năm kể từ thời điểm cải cách, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Tất nhiên, mức lương tối thiểu vùng cũng sẽ được điều chỉnh tăng lương định kỳ để bù trượt giá, đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động.

Mục tiêu cuối cùng là đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức phải bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Các yếu tố để thiết kế bảng lương mới

Cải cách tiền lương tới đây sẽ Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

cải cách tiền lương

Mục tiêu tới năm 2030, tiền lương của công chức phải không được thấp hơn tiền lương bình quân 4 vùng của khu vực tư. Ảnh: NN

Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Theo quy định, tiền lương của doanh nghiệp trả cho người lao động phải cao hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu vùng và phải cộng thêm 7% tiền lương cho các lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương của công chức, viên chức từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Theo Bộ  LĐTBXH, hiện nay có nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã tiết kế và ban hành thang bảng lương mới theo vị trí việc làm. Ngoài ra, tiến trình cải cách tiền lương trong các đơn vị này cũng đã và đang bắt đầu triển khai. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *