cach-xem-tat-ca-cac-tran-dau-mua-he-truoc-cua-liverpool-fc-mien-phi

Cách xem tất cả các trận đấu mùa hè trước của Liverpool FC miễn phí

Bạn chỉ cần‌ một mã voucher.

Tất cả các sản phẩm​ được giới thiệu ở đây đều được chọn lựa bởi các biên‌ tập viên⁢ và tác giả​ của chúng‍ tôi. ⁣Nếu bạn ‍mua ⁤một sản phẩm thông ⁢qua ‍các liên ⁣kết trên ⁤trang ‍web ‍của chúng⁣ tôi, Mashable có thể ‌nhận ⁤được ⁤một phần‌ hoa​ hồng liên‌ kết.

Anfield Stadium gates

Credit:‌ Pexels

⁢⁢

GIẢM 49%: ⁤Trực ‍tiếp⁢ mọi trận đấu ‍mùa ⁢hè của Liverpool FC ‌trên LFCTV GO. ‌Xem miễn phí với‌ mã⁢ GOFREE23(mở trong ‍một tab mới).


Sẽ ⁣được mong đợi ⁣nhiều từ‍ Liverpool FC ‌trong​ mùa này, ⁣nhưng⁤ trước tiên​ đội cần phải ​trải qua mùa ‌hè. Liverpool⁢ FC ⁣đã sắp xếp ⁢một loạt‌ trận ‍đấu ‌mùa​ hè⁢ khó khăn, với một‌ số⁢ câu hỏi ⁣nghiêm ‍trọng về lựa‍ chọn đội⁤ và​ độ ⁢dày‍ đội​ đang trong không⁤ khí.

Có ⁣một cách⁢ duy nhất‌ để tìm ⁣ra câu ⁢trả lời⁣ cho những câu ‍hỏi nổi ​lên, và đó là ‌xem⁢ Liverpool ​FC chuẩn⁢ bị ⁢cho một⁤ mùa‌ nữa.⁢ Nếu bạn​ quan tâm‍ đến ⁤việc ⁣xem⁤ mọi ‌trận đấu​ mùa‍ hè⁤ của Liverpool FC miễn⁢ phí, ​chúng ⁢tôi‌ có ⁤thông tin‌ bạn ‌cần.

Những trận đấu mùa hè của ⁤Liverpool ⁤FC trong năm⁤ 2023 là ‌gì?

Liverpool FC sẽ bắt ​đầu chuỗi ⁣trận đấu‌ mùa hè của ⁣họ vào ngày 19 tháng 7. Đây ⁤là lịch trình⁤ mùa hè⁣ của Liverpool FC trong​ tổng ‍thể:

  • 19 tháng ⁣7: Karlsruher vs Liverpool​ (5:30 giờ chiều⁢ BST tại‌ BBBank Wildpark, Karlsruhe)

  • 24⁢ tháng‌ 7: Furth vs ⁣Liverpool⁢ (12 giờ⁢ chiều ⁤BST ⁤tại ⁣Furth, Bavaria)

  • 30 tháng 7: ⁣Liverpool vs ⁤Leicester⁣ City‌ (10 giờ ⁣sáng‍ BST tại ⁣Sân⁤ vận động ‍Quốc gia,​ Singapore)

  • 2 tháng 8: ⁤Liverpool vs⁢ Bayern Munich (12:30 giờ chiều BST ⁤tại Sân vận động Quốc‌ gia, ⁢Singapore)

  • 7 tháng 8: ‍Liverpool ⁤vs Darmstadt 98 (7⁢ giờ chiều BST tại Deepdale Stadium, Preston)

Bạn có thể xem ​mọi‌ trận đấu ⁢miễn phí với⁢ một‌ mã voucher.

Cách⁣ xem miễn⁤ phí⁢ mùa hè⁤ của Liverpool‌ FC

Tin ​tức⁤ tuyệt vời cho các fan ⁣trên ⁢toàn thế ⁤giới là bạn ⁢có⁢ thể‌ xem⁤ mọi trận đấu mùa⁢ hè ‌của Liverpool‍ FC trên ⁤LFCTV GO(mở trong một tab mới). ⁤Một gói ⁤thuê bao một tháng của dịch vụ​ này thông​ thường ‍sẽ ‍tốn‌ £4.99 mỗi tháng,‌ nhưng bạn có thể⁤ đảm‌ bảo truy cập miễn phí⁣ với mã voucher ‍GOFREE23(mở trong một ⁤tab ​mới).

Năm trận ‌đấu‍ mùa hè ⁢của LFC sẽ được trực tiếp‌ trực tuyến‌ độc quyền từ Đức, Singapore‌ và ⁤Preston, ⁤và‌ có sẵn trên⁤ yêu cầu⁤ thông qua LFCTV⁣ GO. Vậy ‍bạn đang chờ⁤ gì nữa?

⁤ ‌ ‍

Photo⁤ of Joseph‌ Green

Joseph ⁢gia nhập Mashable năm ‌2018 ⁣như​ Biên ‍tập ⁢viên Mua sắm ⁤Anh. ⁤Anh ​làm‌ việc cho ⁤một số tạp ⁢chí in ‍trước​ khi chuyển ⁤sang thế⁣ giới sáng giá của⁤ phương⁤ tiện truyền thông ‌kỹ thuật ‍số và ⁢bây giờ ‌viết về ​tất ⁣cả mọi ⁤thứ từ‍ máy pha cà phê​ đến VPNs.

⁣Bản ​tin này ⁢có ‌thể chứa ‌quảng ⁣cáo, ưu đãi hoặc liên kết liên kết. ⁣Đăng ký nhận ⁢bản tin⁤ có‍ nghĩa ⁢là ⁣bạn đồng ý‌ với ​Điều ‍khoản‌ Sử‍ dụng(mở ⁤trong ‌một tab ⁣mới)⁤ và Chính sách bảo mật(mở trong một⁤ tab mới) của chúng tôi.⁣ Bạn có thể hủy đăng ký ⁤bản ⁢tin bất cứ lúc nào.

Chào mọi người,Trong mùa ⁣hè này, ‌một‍ trong ⁣những đội⁣ bóng⁢ đẳng ‍cấp ⁤cao‍ nhất ở Anh⁣ là Liverpool FC.⁣ Họ ​đã⁤ chơi⁣ một⁤ thời ‍gian lâu​ và ⁢đã thu được​ nhiều⁢ thành ‌tích​ thành ‌công. Nếu bạn là một người hâm ⁢mộ của​ đội bóng này cũng như muốn xem ⁤lại ⁤các trận‍ đấu của⁤ họ trong ⁢mùa hè ‍trước, ⁣bạn có thể⁤ hoàn ⁢toàn ⁤xem ‌chúng ⁤miễn‍ phí⁢ và ‍không ‍cần phải⁣ trả bất​ kỳ⁣ khoản phí ‌nào.

Để⁢ xem​ các trận ‍đấu‍ của ⁤Liverpool FC trong mùa ‌hè trước,​ hãy ⁣truy ⁢cập vào trang web của ⁤đội ⁣bóng này. Ở​ đây, ‌bạn sẽ ⁢tìm thấy một​ công‌ cụ cực⁣ kỳ tốt ‌để theo dõi ‌và‌ xem lại tất ​cả các ‍trận đấu mà Liverpool‍ FC ⁢đã ⁤tham ⁤gia. Đối ​với các ⁤trận đấu‍ quan trọng⁤ nhất, bạn còn có thể​ biết tất⁢ cả ‍các⁢ chi tiết⁢ của trận đấu, ⁤công thức‍ ghi bàn‌ của ​Liverpool FC, ⁤thống⁣ kê ⁤trung ​bình ⁤của⁤ cả đội, và tỷ lệ thắng ‍bại của ⁣họ.Ngoài‌ ra, ‍bạn còn có thể xem ⁣các ‌trận ⁣đấu khác⁣ của các đội khác ‍nếu⁣ muốn. ​Tất cả sẽ⁤ hoàn⁣ toàn ⁢miễn ‍phí, và bạn sẽ không ⁢phải ​trả⁣ bất kỳ ⁤khoản ‍phí nào. Việc thoải mái của ⁤bạn là‍ thế!


Hãy⁢ đến⁣ website ​của ​Liverpool FC ⁤để ⁣tham⁢ gia‍ trận ‌đấu ‌của họ và ‌tận‍ hưởng mùa giải ⁢sôi động ‌nên ​những tranh cãi‌ đấu⁣ đẹp⁤ nhất‌ vào thời‌ điểm này. ⁣Câu chuyện đó ⁢sẽ ‍hứa hẹn⁢ một⁣ mùa giải ‌dễ‌ thương​ và ​tiềm ẩn‌ nhiều⁤ lời⁢ dụng cụ.Chúc⁤ bạn có một⁤ mùa⁢ giải thú vị!Đóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *