TƯ LIỆU HOÀNG GIA CHAMPA Tài liệu hoàng gia Champa là văn bản lịch sử được phát hiện…

TƯ LIỆU HOÀNG GIA CHAMPA Tài liệu hoàng gia Champa là văn bản lịch sử được phát hiện…
TƯ LIỆU HOÀNG GIA CHAMPA
Tài liệu hoàng gia Champa là văn bản lịch sử được phát hiện tại làng Lavang (Lâm Đồng) vào năm 1902 bởi Viện Viễn Đông Pháp. Tài liệu này được lưu trử tại thư viện của Société Asiatique de Paris, tập trung 5227 trang trong đó có 4402 trang viết bằng Akhar Thrah Chăm và 825 trang bằng tiếng Hán và Nôm. Đây là văn bản hành chánh của vương quốc Champa dưới thời nhà Nguyễn, được chứng thực bởi 405 ấn triện khắc bằng chữ Hán do nhà Nguyễn ban cho và 2 ấn triện bằng Akhar Rik.Viết từ năm 1702 dưới thời Chính Hòa (1680-1705) đến triều Tự Đức (1847-1883), tài liệu hoàng gia Champa là kho tàng lịch sử quí giá liên quan đến tổ chức chính quyền của quốc gia Champa thời đó.
Chú thích ảnh:
Hình 1: Một trang văn bản chữ Chăm có dấu ấn triện thời Lê
Hình 2: một trang văn bản hoàng gia thời Cảnh Hưng tức vua Lê Hiển Tông, trong đó có ấn chữ Hán thể hiện văn bản từ chúa Nguyễn đến trấn Thuận Thành (Champa)
Hình 3: Một trang văn bản do triều đình Tây Sơn ban xuống quan trấn Thuận Thành (Champa) có ấn triện Thái Đức (Nguyễn Nhạc)
Hình 4: Một trang văn bản chữ Chăm có ấn triện Thuận Thành Trấn vương (người cai trị Champa)
Hình 5: Một trang tư liệu hoàng gia có ấn triện chữ Chăm chứng tỏ là văn bản hành chính lưu hành trong nội bộ trấn Thuận Thành.
Hình 6: 2 trang tư liệu hoàng gia bằng tiếng Hán.
Nguồn ảnh (và các hình ảnh khác):
https://chamblogger.wordpress.com/portfolio/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *