toi-uong-ruou-co-lien-quan-den-ty-le-tu-vong-cao-hon-o-nhung-nguoi-bi-chung-benh-song-song-hai-phan.

Tội uống rượu có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao hơn ở những người bị chứng bệnh song song hai phần.

Những nhà‍ nghiên cứu ước​ lượng ⁤rằng khoảng 1%⁣ dân số thế giới bị bệnh động kinh. ⁣Một​ nghiên ⁢cứu gần đây tìm thấy⁤ rằng những người này ‌có​ nguy cơ ⁢chết ‌sớm⁢ là‌ sáu ⁣lần so ‍với dân số ‍chung⁣ do ⁣bệnh⁢ liên ⁣quan đến rượu⁤ và ​tự‌ tử quá ‌liều thuốc điều trị. ​Kết⁢ quả​ nghiên cứu được ⁣công bố trong‌ tạp ⁤chí Y⁢ tế Tinh ‍thần‌ ngày 18 tháng 7.‌

Đội ngũ​ nghiên cứu‌ đã⁤ phân‍ tích dữ liệu từ 47.018⁣ người​ bị⁣ bệnh ⁣động kinh từ các bảng đăng ký toàn quốc Phần Lan⁣ giữa năm 2004 và 2018. ​Khoảng ‍57%⁣ trong số họ là‍ phụ nữ. ‍Vào‌ thời ‍điểm nghiên cứu, tuổi trung ‌bình của họ là⁣ 38 ⁣tuổi.‍ Sau đó, nhóm‍ nghiên ⁤cứu‍ theo dõi số lượng tử ⁤vong xảy ‌ra trong một khoảng thời ⁣gian là ⁢8 năm. ⁢Trong ‍số ‍47.018 ‌người⁤ bị bệnh‍ động ⁣kinh,⁤ 3300 hoặc 7% trong⁤ số ‌họ đã‌ chết. ⁤Vào thời⁢ điểm ⁣tử‌ vong,⁢ tuổi⁣ trung bình của họ⁢ là 50 tuổi.⁣ Khoảng 65% ⁣số tử vong này ⁤xảy‍ ra‍ ở nam‍ giới. Nguyên nhân tử‍ vong là somatic trong hầu hết trường ⁢hợp (61%) và ngoài⁣ ra là ⁢bên ⁢ngoài ⁤(39%). ​

Rượu là nguyên nhân ⁣gây ⁤ra tỷ‌ lệ​ cao nhất⁣ trong các⁣ trường ⁤hợp somatic (29%). ⁣Nguyên nhân thứ ⁢hai là bệnh tim ⁤mạch ⁣và⁣ cơn‍ đột quỵ ​(27%), ⁢theo‍ sau là ung ‌thư (22%), ‌bệnh ⁢phổi (4%)‌ và bệnh tiểu ⁢đường (2%).⁤ Trong những ⁣người ⁣chết⁤ do thói quen uống rượu,⁤ bệnh gan ⁢là⁣ nguyên ‍nhân ⁣chết tối ⁣cao (48%). Nguyên nhân thứ hai là tai nạn ⁤do ⁣độc ‌rượu ‌(28%) và cuối cùng ​là sự phụ thuộc ‍rượu (10%).

Khi nói đến ‍những nguyên⁢ nhân bên ngoài, số lượng tử vong cao ⁢nhất là ⁣do⁣ tự⁣ tử (58%). ⁢Gần⁣ nửa ⁤số tử ​vong‌ do tự‌ tử​ xảy‌ ra sau‌ khi quá‌ liều ‍thuốc⁢ điều trị – bao ‍gồm⁣ cả⁣ các⁢ loại thuốc thường ⁢được ‌điều ⁣trị ⁢cho bệnh‍ động kinh.

Bệnh động‌ kinh⁤ được⁢ định nghĩa ​là ⁣sự thay ‍đổi ⁤nhanh chóng ⁢trong tâm trạng, năng lượng và ​khả ⁢năng điều ⁣chỉnh‍ tập ⁢trung hoặc⁢ tập trung ⁤vào⁣ các ‍nhiệm vụ ⁤hàng‍ ngày‍ của một⁤ cá⁣ nhân. ⁢Người ‌ta trải qua các giai đoạn suy giảm ⁣nặng ​và giai ⁣đoạn ⁤động ‌kinh có độ mạnh khác nhau. Một ‍nghiên cứu năm ‍2020 tìm‌ thấy​ rằng các⁣ giai đoạn ​động kinh ⁣cũng có thể bao⁢ gồm⁣ các⁣ triệu chứng‍ ma⁣ mị như‌ suy nghĩ bị nghi ngờ,⁤ khó khăn trong⁤ việc suy luận ⁣với sự rõ​ ràng ⁢và xác‍ định những gì là ‍thực‌ tế/thực‍ tế và những ⁤gì ⁢không,​ rút lui xã hội và vẻ đẹp không đẹp. ​

Nguyên⁤ nhân ⁢của​ bệnh động⁣ kinh ⁣vẫn⁣ chưa được biết đến. ‍Nhưng các​ chuyên ​gia⁤ nói rằng nguyên‍ nhân là một ⁢sự kết hợp của yếu tố di truyền ⁣và môi ​trường ‌có thể​ có thể ‍thay ⁤đổi hoạt ⁤động‌ và​ hóa​ học của‍ não bộ.‍

“Một điểm đặc ‌biệt⁣ quan ⁤trọng ⁢của số lượng tử vong cao do ​tự tử là ⁢cần ​có một phương pháp‍ cá nhân hóa để dự đoán và phòng ​ngừa”,‍ những nhà nghiên cứu nhận xét.⁣ “Thêm‌ nữa, chúng tôi cho⁣ thấy rằng nguy cơ ​tử vong do uống rượu ‍là ⁤rất lớn ở những⁢ nhóm ‌tuổi ‍cao hơn.⁢ Vai ⁢trò của uống ​rượu và các chất khác có lẽ bị ​thất lạc ‌ở ⁤đây vì rượu ⁣là‌ một yếu tố góp ⁤phần​ cũng⁣ như các nguyên nhân khác không ‍được rõ ràng ‍định nghĩa là liên‍ quan đến‍ rượu”.

“Bệnh tật và⁣ tử vong liên ⁣quan ‌đến rượu là những yếu ⁤tố⁣ quan ⁤trọng‌ để xác⁣ định sự khác ⁤biệt⁤ tuyệt ‍đối và​ tương đối ‍trong sức ⁣khỏe ​ở‍ nhiều‌ quốc ⁢gia có⁢ thu⁤ nhập‌ cao. Chúng ⁢tôi cho thấy rằng‍ trong bệnh⁤ động kinh, số lượng‍ tử vong​ do ⁣uống​ rượu được tăng lên khoảng⁢ ba lần ⁣so‍ với dân số ‌chung”,⁤ họ ⁣thêm.‌ “Các biện ⁤pháp hướng tới việc ‌ngăn chặn tử ⁤vong⁤ liên ‌quan đến ⁤chất ma ​túy‍ có ⁣thể có ‌hiệu quả trong ⁢việc ‌giảm tổng‌ số tử vong thừa⁤ trong bệnh động kinh”.
 Sự⁤ liên hệ giữa tội ⁤uống rượu và tỷ ‍lệ tử ‌vong cao trong ⁣những ⁢người bị chứng⁢ bệnh song ‌song⁣ 2 phần​ được thể ⁤hiện rộng rãi trong các thí ‌nghiệm ​của ⁢nhà‍ nghiên‍ cứu. Một nghiên ‌cứu ⁢mới đã phân tích uống rượu với kết⁢ quả quan trọng đối ⁤với sức⁢ khỏe của ⁣người bệnh⁤ với chứng ‍bệnh ‌song ‌song ​2 phần.

Khoảng ⁣5,7 triệu người‌ Mỹ đang ‍mắc bệnh ‌song ‍song 2⁣ phần: một số⁤ bệnh lý‌ nội tiết của gan‍ và của mạch ⁢não. Nghiên ⁤cứu này⁤ thể hiện ⁣rằng người bệnh ⁢song song ⁢2‌ phần ​có‌ thể giảm ⁢nguy‍ cơ ‌tử⁤ vong ⁤ở độ tuổi ‌cao⁣ hơn 20%, nếu ⁣họ giữ‌ mức độ ⁢uống rượu thấp. Ngược⁣ lại, công bố⁣ của ⁤nghiên​ cứu thể hiện⁤ rằng⁤ các bệnh‌ nhân ​song song 2 phần⁤ có mức độ ‍uống‌ rượu cao ⁤có‌ nguy cơ tử ‌vong cao hơn 20% so ‌với‌ những người⁣ không uống ‌rượu​ đều.


Kết‌ quả​ nghiên⁢ cứu​ này ⁣chỉ ra sự ⁣liên​ quan giữa‍ uống⁣ rượu và​ tỷ lệ tử vong cao ⁣với những bệnh nhân bị chứng bệnh‍ song ⁣song 2 phần. ​Những người ​bệnh nên ⁤giảm đáng ‌kể ‌mức ⁤độ‍ uống rượu để nâng‌ cao chất ‍lượng cuộc⁣ sống của họ và⁢ cải ⁢thiện tình trạng​ sức khỏe của ⁤họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *