Tôi thực sự rất thích một câu nói:

“Bạn có thể không thích tính cách của tôi, không thích cách sống của tôi, không thích những gì tôi nói. Nói chung, tất cả mọi thứ thuộc về tôi, bạn đều có thể không thích, không sao cả. Nhưng, phiền bạn đừng tìm đến tôi, tôi không sống theo cách mà bạn thích thì cứ tránh xa tôi một chút chứ đừng buộc tội tôi, đừng dùng suy nghĩ của bạn để cười nhạo thiếu sót của tôi. Bởi vì, tôi không phải vì bạn mà sinh ra, cũng không phải vì bạn mà sống.”

(Weibo / Rainie Nguyen dịch)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *