theo-bao-cao,-google-dang-phat-trien-mot-ai-cho-bao-chi.

Theo báo cáo, Google đang phát triển một AI cho báo chí.

Theo báo New York Times, Google ‍đang phát triển một AI có thể viết bài báo tin ​tức. Hiện tại chưa rõ công ⁢nghệ này sẽ khác biệt như thế ‍nào so⁤ với các hệ thống AI đã được sử dụng để tạo ra các bài báo hoặc chatbot AI của Google⁤ Bard. Tuy nhiên, ⁣theo báo New York Times, Google đã đề xuất công cụ AI mới của mình cho các tổ chức tin tức như Washington Post,‍ News Corp và New York Times.

Hiện đang⁢ được‌ phát triển dưới tên mã là “Genesis”, ⁤bot⁢ báo chí của Google có thể tự động tạo bài báo tin tức khi cung cấp các chi tiết về các sự ⁣kiện. Theo những nguồn tin ẩn ⁣danh của Times, Genesis được thiết kế để hoạt động như⁣ một trợ lý cá nhân cho các nhà báo.

Dù thế nào, có thể các nhà lãnh đạo của những nhà báo đó sẽ nhìn‌ công cụ⁣ này ít‍ như là một công cụ cho nhân viên ⁣của họ⁤ hơn ⁣là⁢ một thay thế cho họ.

Đã⁤ có nhiều lo ngại liên tục về‌ việc sử⁤ dụng AI để báo tin có⁢ thể kích hoạt sự⁢ lan truyền của thông tin sai lệch. Các hệ thống AI và chatbot như Google Bard đã chứng minh rằng họ không thể kiểm tra sự thật tốt hơn những nhà báo con người và dễ bị nhầm lẫn thông tin với sự tin tưởng và quyền lực.

Điều này đã làm cho một số hệ ‌thống AI như ChatGPT bị đe dọa bởi⁢ pháp lý. Một diễn viên truyền hình Georgia​ đã tố⁢ cáo ChatGPT vì lừa đảo tháng trước sau khi nó cung‌ cấp một⁢ tóm tắt sai lệch về một vụ kiện tòa án liên bang mà sai lệch trích dẫn rằng anh ta‍ đã lừa​ đảo công‌ ty và ăn cắp⁣ tiền. Sớm ⁢hơn tháng 5, một luật sư sử dụng ChatGPT để ‍chuẩn ‍bị các tài ‌liệu pháp lý⁢ bị⁣ bắt gặp trích dẫn các vụ án không tồn tại – AI có vẻ ‍như đã ⁤hoàn toàn tạo ra⁢ chúng.

Google sẽ chắc chắn cố gắng tránh các vấn đề ‍tương tự⁢ trong Genesis, vì lỗi thực sẽ là vấn đề đặc biệt quan trọng trong ‌một ‍hệ ⁣thống AI được thiết kế cho báo chí.

Không quan trọng Google làm ⁣cho nó như thế nào tinh vi, một AI báo chí sẽ ‌không thể thực hiện phỏng vấn nguồn, trải nghiệm sự kiện hoặc ​làm bất⁢ kỳ báo cáo điều tra nào. ‍Tuy nhiên, với những nhà văn báo bây giờ thường bị buộc vào máy tính của họ để ⁤tạo ra nhiều⁣ bài báo mỗi ngày,‌ có thể⁢ được nói rằng hầu hết những ​nhà báo đó không có cơ ⁣hội để làm điều đó.
Đón⁢ tin vui​ thú ⁢vị, theo ‌báo cáo mới nhất,‌ Google‍ đang phát triển‌ một⁣ nền tảng công nghệ AI (nhân tạo) cho ngành ​báo chí. Nền tảng này ​sẽ giúp ⁤định hướng các báo ⁢viên thực hiện‍ nhanh chóng các⁢ bài viết, kết⁢ hợp thông tin từ ‌các nguồn khác nhau,‌ và nó cũng dự‍ định sử dụng ‌các ⁣công⁤ cụ dự đoán để dễ dàng dự đoán xu hướng xã hội sắp tới.

Theo trình bày của Google, mục tiêu chính‍ của nền tảng AI này là giúp cải thiện ⁣các bài báo thông tin về ‌lĩnh vực văn hóa, chính trị, công nghiệp ⁣và​ xã hội. Nó được nghiên ⁣cứu để giúp người viết đề ​xuất⁢ các⁣ ý tưởng của họ, và ‌trợ ‌giúp các nhà báo ​để đem lại các bài báo chất lượng​ tốt hơn.

Tin về nền tảng AI của Google đang ‍gây‍ sốt cộng⁤ đồng báo chí. Nó sẽ không chỉ giúp⁢ các nhà báo viết bài dễ dàng hơn, mà còn giúp làm đẹp quá trình⁢ thu thập thông tin và cải thiện hiệu quả việc soạn bài‌ báo. AI của ‌Google có thể là⁤ động lực quan trọng trong việc đưa báo chí‌ lên một tầm cao mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *