#136Q: Nếu các thím có thể du hành thời gian, trở về năm 2000, và chỉ được mang một …

Nếu các thím có thể du hành thời gian, trở về năm 2000, và chỉ được mang một thứ theo cùng thì các thím sẽ mang thứ gì?

#136Q: Nếu các thím có thể du hành thời gian, trở về năm 2000, và chỉ được mang một thứ theo cùng thì các thím sẽ mang thứ gì?A: David Bushey===========Game là dễ. Tôi sẽ mang cái này…. Một thanh vàng nặng 20kg.Giờ tôi sẽ nghe các ông các bà rủa “David, sao ngu thế.…

Continue reading