Sự mở đầu và kết thúc trùng hợp của nhiều triều đại trong lịch sử Việt Nam

Có câu:”Nhân nào quả nấy”, vua Lý Huệ Tông trước khi tự vẫn nguyền rủa Trần Thủ Độ nhà Trần sẽ có kết thúc giống nhà Lý, và điều đó đã trở thành sự thật. Tuy nhiên sự giống nhau giữa mở đầu và kết thúc không chỉ đúng với nhà Trần, mà còn xuất hiện ở nhiều triều đại khác của Việt Nam. Xin được trích dẫn vài trường hợp tiêu biểu.

Nhà tiền Lê: khởi đầu được quần thần suy tôn Lê Đại Hành làm vua. Kết thúc do triều thần suy tôn Lý Công Uẩn lên làm vua

Nhà Trần: lên ngôi do cướp ngai vàng vào tay ngoại tộc (từ Lý Chiêu Hoàng), kết thúc do ngoại tộc cướp ngôi (Hồ Quý Ly).

Nhà Hồ: lên nắm quyền từ việc cướp ngôi nhà Trần, mất ngai vàng bởi lá cờ :”Phù Trần Diệt Hồ” của quân Minh.

Nhà Hậu Lê: đời đầu tiên (Lê Lợi) khởi nghĩa chống lại giặc phương Bắc, đời cuối cùng vua mở cửa đem quân phương Bắc vào tận kinh thành Thăng Long.

Nhà Mạc: lật đổ vua Lê tiếm ngôi, kết thúc bị vua Lê chúa Trịnh diệt lại.

Nhà Tây Sơn: thành danh nhờ đánh bại chúa Nguyễn, mất ngôi cũng bởi tay nhà Nguyễn.

Nhà Nguyễn: Khởi nghiệp nhờ hỗ trợ từ người Pháp, sau này người Pháp quay lại đô hộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *