singapore-da-cong-bo-huong-dan-thuc-te-ve-viec-su-dung-du-lieu-ca-nhan-trong-viec-dao-tao-ai.

Singapore đã công bố hướng dẫn thực tế về việc sử dụng dữ liệu cá nhân trong việc đào tạo AI.

Cục Quản lý Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPC) của Singapore đã công bố hướng dẫn thực tế về cách quản lý dữ liệu cá nhân khi sử dụng để huấn luyện các mô hình và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI). Tài liệu này mô tả cách Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPA) của nước này sẽ áp dụng khi các doanh nghiệp sử dụng thông tin cá nhân để phát triển và huấn luyện các hệ thống AI của họ. Hướng dẫn này cũng bao gồm các thủ tục tốt nhất trong việc xây dựng trong sạch về cách hệ thống AI sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện các quyết định, dự báo và đề xuất.
Singapore đã công bố hướng dẫn thực tế về việc sử dụng dữ liệu cá nhân trong việc đào tạo AI. Hướng dẫn này sẽ đem lại cho các cá nhân trong nước, tổ chức và các công ty ở Singapore ưu đãi từ việc nhận được bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hướng dẫn bao gồm các chỉ dẫn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, robot và tìm kiếm thông tin. Điều này bao gồm phân tích các nguồn dữ liệu cá nhân, sử dụng các quy trình để bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo vệ sự riêng tư của họ. Ngoài ra, hướng dẫn này cũng khuyến cáo các doanh nghiệp cung cấp các giải pháp phù hợp với quy định của dự án trên các lĩnh vực có liên quan.

Hướng dẫn về việc sử dụng dữ liệu cá nhân trong việc đào tạo AI cũng bao gồm việc giới thiệu các đại diện của cộng đồng cá nhân cho các hội thảo chia sẻ ý tưởng và thể hiện họ đối với các giải pháp và các ứng dụng của công nghệ. Các cơ quan quản lý dữ liệu cũng đã khuyến cáo các công ty tạo ra phương án riêng để đáp ứng nhu cầu của họ trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trong việc đào tạo AI.

Những bước của Chính phủ Singapore đã được công nhận của các chuyên gia lĩnh vực khoa học và luật pháp trong nước và quốc tế. Hướng dẫn này sẽ giúp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *