Quan chế Văn giai thời kỳ Minh Mạng

Nguồn: Đại Nam Thực Lục

Từ điển chức quan Việt Nam_Đỗ Văn Ninh

Ảnh: Thái phó, Võ Hiển điện đại học sĩ, Cơ Mật viện trưởng đại thần Nguyễn Hữu Bài

Lần sau mình sẽ làm về Võ giai ạ

—————-

Chánh nhất phẩm: Cần Chính điện Đại học sĩ, Văn Minh điện Đại học sĩ, Võ Hiển điện Đại học sĩ, Đông Các Đại học sĩ.

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Cáo thụ đặc tiến Vinh Lộc đại phu, thụy Văn Nghị

Tòng nhất phẩm: Hiệp Biện Đại học sĩ

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Cáo thụ Vinh Lộc đại phu, thụy Văn Ý

Chánh nhị phẩm: Lục Bộ Thượng thư.Tổng Đốc.Đô Sát viện.Tả Hữu Đô ngự sử

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Cáo thụ Tư Thiện đại phu, thụy Trang Lượng

Tòng nhị phẩm: Lục bộ Tả Hữu Tham tri. Tuần Vũ. Đô sát viện Tả Hữu phó Đô ngự

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Cáo thụ Trung Phụng đại phu, thụy Trang Khải

Chánh tam phẩm: Lục bộ Tả Hữu Thị lang.Hàn Lâm viện Chưởng viện học sĩ. Hàn lâm viện Trực học sĩ.Thông Chính sứ ty Thông chính sứ. Đại Lý tự khanh.Thái Thường tự khanh. Nội Vụ phủ Thị lang.Vũ Khố Thị lang. Thiên Sự phủ Thiêm sự.Thừa Thiên phủ Phủ doãn.Hiệp trấn các trấn .Bố Chính sứ

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Cáo thụ Gia Nghị đại phu, thụy Hiến Mục

Tòng tam phẩm: Thượng bảo khanh.Quang lộc tự khanh.Thái bộc tự khanh.Thông chính sứ ty Thông chính phó

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Cáo thụ Trung Nghị đại phu, thụy Hiến Tĩnh

Chánh tứ phẩm: Hồng lô tự khanh. Đại lý tự thiếu Khanh.Thái thường tự thiếu Khanh.Quốc tử giámTế tửu.Hàn lâm viện Thị độc học sĩ. Lục bộ lang trung. Nội vụ phủ Lang trung; Vũ khố Lang trung. Thiêm sự phủ thiếu Thiêm sự. Thái y viện Viện sứ. Tào chính ty Tào chính sứ. Thương bạc tyThương bạc sứ.Tôn nhân phủ Phủ thừa; Thừa Thiên phủ Phủ thừa. Hoàng tử phủ Trưởng sử.Thân công phủ Trưởng sử.Tham hiệp.Án sát sứ .Tôn nhân phủ Tả Hữu Tá lý

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Cáo thụ Trung Thuận đại phu, thụy Đoan Cần

Tòng tứ phẩm: Thượng bảo thiếu Khanh.Quang lộc tự thiếu Khanh. Thái bộc tự thiếu Khanh; Quốc tử giám Tư nghiệp. Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ.Từ tế Tả Hữu Từ tế sứ.Quản đạo. Hoàng tử phủ Phó trưởng sử. Thân công phủ phó Trưởng

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Cáo thụ Triều Liệt đại phu, thụy Đoan Lượng

Chánh ngũ phẩm: Hồng lô tự thiếu Khanh.Hàn lâm viện Thị độc. Đô sát viện Khoa đạo (Lục khoa Cấp sự trung, Giám sát ngự sử các đạo).Đốc học.Viên ngoại lang . Từ tế Tả Hữu ty Từ tế phó sứ. phó Quản đạo. Tào chính ty Tào chính phó sứ.Thái y viện Ngự y,Khâm Thiên giám Giám chính. Thương bạc ty Thương bạc phó sứ

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Cáo thụ Phụng Nghị đại phu, thụy Đoan Trực

Tòng ngũ phẩm: Hàn lâm viện Thừa chỉ. Hàn lâm viện Thị giảng. Từ tế Tả Hữu ty Miếu lang. Tri phủ.Thái y viện phó Ngự y.Khâm thiên giám Giám phó. Khâm thiên giám Chiêm hậu .Cẩm y Tri bạ .Thị trung Tri bạ

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Cáo thụ Phụng Thành đại phu, thụy Đoan Thận

Chánh lục phẩm: Hàn lâm viện Trước tác.Chủ sư.Đồng tri phủ.Kinh huyện Tri huyện .Khâm Thiên giám Ngũ quan chính . Thị nội Tri bạ. Khinh kỵ Tri bạ. .Phi kỵ Tri bạ. Thái y viện Tả viện phán

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Sắc thụ Thừa vụ lang, thụy Đôn Nhã

Tòng lục phẩm: Hàn lâm viện Tu soạn. Quốc tử giám Học chính.Từ tế Tả Hữu ty Miếu thừa.Tri châu . Tri huyện. Kinh huyện Huyện thừa.Giám thành Tri bạ. Võng thành Tri bạ.Chư quân .Tri bạ. Chư thành, trấn, đạo, tỉnh, vệ, cơ Tri bạ. Tả Hữu Thông phán.Thổ tri phủ . Thái y viện Hữu viện phán

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Sắc thụ Văn Lâm lang, thụy Đôn Túc

Chánh thất phẩm: Hàn lâm viện Biên tu. Quốc tử giám Giám thừa. Giáo thụ .Tư vụ. Huyện thừa các huyện. Khâm thiên giám Linh đài lang, Tả Hữu Kinh lịch

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Sắc thụ Trưng Sĩ lang, thụy Đôn Giản

Tòng thất phẩm: Hàn lâm viện Kiểm thảo. Thái y viện Y chính.Chiêm hậu ty Linh đài lang.Hiệp thủ.Thổ tri châu . Thổ tri huyện

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Sắc thụ Trưng Sĩ tá lang, thụy Đôn Kính

Chánh bát phẩm: Hàn lâm viện Điển tịch.Huấn đạo . Thái y viện Ngoại khoa Y chính. Phủ tri sự.Chánh bát phẩm Thư lại . Chánh bát phẩm Hành nhân

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Sắc thụ Tu Chức lang, thụy Cung Doãn

Tòng bát phẩm: Hàn lâm viện Điển bạ; Quốc tử giám Điển bạ; Thái y viện Y phó; Tòng bát phẩm Thư lại. Thân công phủ chủ bạ . Huyện tri sự. Thổ huyện thừa.Văn miếu Tư tại Kinh sư

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Sắc thụ Tu Chức tá lang, thụy Cung Xác

Chánh cửu phẩm: Hàn lâm viện Cung phụng.Thái y viện Ngoại khoa Y phó.Thái y viện Y sinh.Chánh cửu phẩm Thư lại.Chánh cửu phẩm Hành nhân. Văn miếu Tự thừa ngoài Kinh sư; Phủ Lại mục.Tượng y ty tượng Y phó

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Sắc thụ Đăng sĩ lang, thụy Cung Mậu

Tòng cửu phẩm Hàn lâm viện Đãi chiếu.Quốc tử giám Điển tịch.Thái y viện Ngoại khoa Y sinh Lương y ty Y sinh.Tòng cửu phẩm Thư lại.Cai tổng . Thổ lại mục. Huyện lại mục. Tượng y ty tượng Y sinh

Thụy hàm thụy hiệu gia ban sau khi mất: Sắc thụ Đăng sĩ tá lang, thụy Cung Phác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *