Ở ĐÂY CÓ ĐỘNG LỰC HỌC!!!

1. “Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.” – Malcolm X

(Giáo dục là hộ chiếu tương lai, vì ngày mai thuộc về những người chuẩn bị cho nó hôm nay.)

2. “Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.” – Pelé

(Thành công không phải là điều tình cờ. Đó là kết quả của sự nỗ lực, kiên trì, học tập, nghiên cứu, hy sinh và hơn hết, niềm yêu thích với những gì bạn đang làm hoặc học hỏi.)

3. “Education is not preparation for life; education is life itself.” – John Dewey

(Học tập không phải là để chuẩn bị cho cuộc sống, học tập chính là cuộc sống.)

4. “The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.” – Dr. Seuss

(Bạn đọc càng nhiều, bạn biết được nhiều. Học càng nhiều, bạn càng đi được nhiều.)

5. “Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing.” – William Arthur Ward

(Học khi người khác đang ngủ; làm việc khi người khác đang lười biếng; chuẩn bị khi người khác đang chơi; và mơ mộng khi người khác đang ao ước.)

6.”There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.” – Colin Powell

(Không có bí mật nào để thành công. Đó là kết quả của sự chuẩn bị, nỗ lực và học hỏi từ thất bại.)

7. “You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.” – Zig Ziglar

(Bạn không cần phải tuyệt vời để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên tuyệt vời.)

8. “Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.” – Christian D. Larson

(Hãy tin vào chính mình và những gì bạn có. Hãy biết rằng bên trong bạn có một điều gì đó vĩ đại hơn bất kỳ trở ngại nào.)

9. “The difference between try and triumph is just a little umph!” – Marvin Phillips

(Sự khác biệt giữa cố gắng và thành công chỉ là một chút nỗ lực!)

Nguồn: Maystudies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *