Mùa hạ nhiệt huyết lặng lẽ vẽ mùa xuân dịu dàng

1. “Time takes it all, whether you want it to or not. Time takes it all, time bears it away, and in the end there is only darkness. Sometimes we find others in that darkness, and sometimes we lose them there again.”

Thời gian lấy đi tất cả, cho dù bạn có muốn hay không. Thời gian lấy đi tất cả, cuốn đi và không hoàn trả, cuối cùng chỉ còn lại bóng tối. Đôi khi chúng ta tìm những điều khác trong bóng tối và đôi khi ta lại mất nó thêm lần nữa.

2. “Sometimes there is absolutely no difference at all between salvation and damnation.”

Đôi khi hoàn toàn không có sự khác biệt giữa cứu rỗi và nguyền rủa.

3. “It’s strange how pain marks our faces, and makes us look like family.”

Thật kỳ quái khi nỗi đau khắc ghi trên khuôn mặt chúng tôi lại khiến chúng tôi trở thành gia đình.

4. “I’m rightly tired of the pain I hear and feel, boss. I’m tired of bein on the road, lonely as a robin in the rain. Not never havin no buddy to go on with or tell me where we’s comin from or goin to or why. I’m tired of people bein ugly to each other. It feels like pieces of glass in my head. I’m tired of all the times I’ve wanted to help and couldn’t. I’m tired of bein in the dark. Mostly it’s the pain. There’s too much. If I could end it, I would. But I can’t.”

Tôi thật sự mệt mỏi bởi những nỗi đau mà tôi nghe và cảm nhận được, boss. Tôi mệt mỏi và cô đơn như một chú chim cổ đỏ trong mưa. Không một ai đến đồng hành hoặc chỉ dẫn nơi mà ta sẽ đến hay ta đang làm hoặc đơn giản hơn là tại sao. Tôi mệt mỏi bởi con người càng ngày càng xấu xa hơn. Nó giống như những mảnh vụn thủy tinh trong tâm trí tôi. Tôi mệt mỏi vì tất cả những lần tôi muốn giúp đỡ nhưng không thể. Tôi mệt mỏi trong bóng tối. Hơn hết là nỗi đau. Nó quá lớn. Nếu tôi kết thúc nó, tôi phải như thế. Nhưng tôi không thể.

5. “Sometimes the embers are better than the campfire.”

Đôi lúc những tàn than hồng còn tốt hơn đám lửa trại.

6. “On the day of my judgment, when I stand before God, and He asks me why did I kill one of his true miracles, what am I gonna say? That it was my job? My job?”

Trong ngày phán xét của tôi, khi tôi đứng trước Chúa, và Ngài hỏi tôi tại sao lại giết một phép màu thật sự của Ngài, tôi trả lời như thế nào chứ? Đó là công việc của tôi? Công việc của tôi?

7. “He killed them with their love.”

Anh ấy giết họ bằng chính tình yêu của họ.

8. “Weird love’s better than no love at all.”

Thà chấp nhận tình yêu kì lạ còn hơn không có một tình yêu nào.

9. “We have once again succeeded in destroying what we could not create.”

Chúng ta lại một lần nữa phá hủy thứ mà chúng ta không bao giờ có thể tạo nên.

10. “We each owe a death, there are no exceptions, I know that, but sometimes, oh God, the Green Mile is so long.”

Mỗi chúng ta đều mắc nợ một cái chết, không có ngoại lệ, tôi biết chứ, nhưng đôi khi, ôi Chúa ơi, Dặm Xanh sao dài đến vậy.

11. “I believe that the combination of pencil and memory creates a kind of practical magic, and magic is dangerous.”

Tôi tin rằng sự kết hợp giữa bút chì và trí nhớ tạo nên một loại ma thuật đặc biệt và nguy hiểm.

12. “Like some dogs: kick them once and they never trust you again, no matter how nice you are to them.”

Giống như một số con chó: đánh chúng một lần chúng sẽ không bao giờ tin bạn lần nữa, không có cách nào để bạn trở nên thân thiện hơn với chúng.

13. “A man with a good wife is the luckiest of God’s creatures…”

Một người đàn ông với một người vợ tốt là sự may mắn nhất mà Chúa tạo nên.

14. “A dimwit thinks nothing is funny unless it’s mean.”

Một người điên nghĩ rằng, không có gì là thú vị trừ khi nó có ý nghĩa.

15. “I think that’s what people most always do with the stuff they can’t make out – just forget it.”

Tôi nghĩ đó là điều mà con người luôn làm với những thứ họ không thể tạo ra – chỉ cần quên nó đi.

16. “… when we say, ‘I don’t understand,’ God replies, ‘I don’t care.’.”

“… khi chúng ta nói, “Con không hiểu,” Chúa đáp lại, “Ta không quan tâm.”

18. “The world turns, that’s all. You can hold on and turn with it, or stand up to protest and be spun right off.”

Thế giới cứ xoay vần, thế thôi. Bạn có thể tiếp nhận nó và thay đổi cùng nó, hoặc đứng lên chống lại và bị loại bỏ ngay lập tức.

19. “Atonement was powerful; it was the lock on the door you closed against the past.”

Sự hối lỗi rất mạnh mẽ; nó là ổ khóa trên cánh cửa bạn đã đóng lại trong quá khứ.

20. “What our parents tell us when we are small seldom goes ignored, no matter how foolish it may be.”

Những gì cha mẹ nói với chúng ta khi chúng ta còn nhỏ hiếm khi bỏ qua, cho dù điều đó có thể ngu ngốc đến đâu.

• Dịch: Bé Yêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *