MỘT BÀI THƠ TRÊN ĐIỆN CẦN CHÁNH

Điện Cần Chánh trong Đại Nội Huế tồn tại từ năm 1804 đến năm 1947, điện đã từng có hơn 149 ô hộc chữ Hán bên trong điện, nay đã biến mất.

Tưởng chừng đã thất truyền, may mắn là hiện còn lại một số tư liệu ảnh ngôi điện này còn đủ rõ để có thể đọc được và lưu trữ lại một phần nhỏ về di sản văn hóa phi vật thể này của Việt Nam.

Và đây là một trong bốn bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt trên Điện Cần Chánh mà tụi mình đã lưu trữ lại được.

————

•Nguyên văn:

五百昌期天啟運

重興盛會命維新

萬幾兢業存時敕

庶政詢咨達夜分

•Phiên âm:

Ngũ bá xương kì thiên khải vận

Trùng hưng thịnh hội mệnh duy tân

Vạn cơ căng nghiệp tồn thời sắc

Thứ chính tuân tư đạt dạ phân

•Dịch nghĩa sơ lượt (còn nhiều sai sót và chưa hay, mong mọi người góp ý):

Vận thế thịnh trị năm trăm ngày.

Trời ban vô số cơ hội đổi mới.

Vạn sự rủi ro, răn rằng cơ nghiệp nên thận trọng.

Nhiều việc nước nên bàn bạc tường tận hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *