Nếu không thể tìm được bạn đồng hành, hãy cứ đi. …

Mọi người thấy câu nói này thế nào?Nếu không thể tìm được bạn đồng hành, hãy cứ đi. …

Mọi người thấy câu nói này thế nào?

Nếu không thể tìm được bạn đồng hành, hãy cứ đi. Bởi khi đến nơi, bạn sẽ
thấy họ ở điểm đến!
Tà Xùa

Leave a Reply

Your email address will not be published.