ket-qua-nghien-cuu-cho-thay,-phan-ung-hat-nhan-tu-thi-nghiem-trinity-anh-huong-den-46-tieu-bang-hoa-ky.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, phản ứng hạt nhân từ thí nghiệm Trinity ảnh hưởng đến 46 tiểu bang Hoa Kỳ.

Khi hàng triệu‌ người đi đến rạp chiếu phim ​trong ‌cuối tuần⁤ này để xem bộ phim đại‌ chiến của ⁢Christopher ‍Nolan, một nghiên cứu mới đã được ⁣phát hành ​để theo dõi sự‌ phá hủy radioaktive do⁣ chính ​phủ Mỹ ‌thực hiện ‌thí nghiệm vũ khí ⁤hạt nhân đầu⁢ tiên. Thí nghiệm bí mật được gọi là‍ “Trinity” là lần nổ hạt nhân đầu tiên của quân đội Mỹ, xảy ra vào⁤ ngày 16 tháng 7 năm 1945. Nghiên cứu mới⁣ cho thấy⁤ thí ‌nghiệm⁣ đã khiến phân bố các đống radioaktive đến‌ 46 tiểu bang Mỹ, cũng như các phần của Canada và Mexico. Báo cáo cũng cố gắng phân ⁣tích tác động của các‍ thí nghiệm vũ⁣ khí hạt nhân khác được chính phủ Mỹ⁣ thực hiện trong ⁢nước giữa năm 1951⁤ và 1962. Nghiên cứu cho thấy, các ⁢thí nghiệm đã⁣ gây ra “phân bố rộng rãi ​của phản ứng hạt nhân”​ và dẫn đến “Ô nhiễm ⁣môi trường và tiếp xúc‍ dân số”. Dưới‍ đây là một số điểm chính của báo cáo mới.Một nghiên cứu mới về Trinity‌ và các thí nghiệm hạt ⁤nhân ở mức trên mặt⁤ đất sử dụng một kết hợp⁤ của dữ liệu chưa từng⁣ có trước đây để đánh⁢ giá. Bài‌ báo nghiên cứu sử dụng các lĩnh vực ⁢thời tiết⁣ của lịch sử được phân tích lại với độ phân ‍giải cao, dữ⁢ liệu của chính ⁤phủ Hoa Kỳ ⁤và mô ⁢hình khí quyển phức tạp để cố gắng vẽ bản ‌đồ phân bố phản lực hạt nhân sau các thí nghiệm ⁢hạt nhân lịch sử. Theo‌ kết quả của‌ nghiên cứu mới, thí nghiệm​ Trinity đã có tác động​ lớn đối với tổng lượng phản ⁣lực hạt nhân đã lan truyền khắp Hoa Kỳ. “Kết ⁢quả⁤ của chúng ⁢tôi cho ‍thấy ​sự đóng góp của phản‌ lực hạt nhân‍ Trinity đối với ⁣tổng độ mật độ phân bố trên toàn bộ Hoa Kỳ⁤ liên bang … và‍ đặc biệt là tại New Mexico”. Báo cáo nói rằng ⁢phản lực hạt nhân của Trinity đã đạt đến 46 ⁤tiểu bang trong chỉ 10 ⁣ngày.Một số trường hợp, chính phủ đã có những tình nguyện viên đứng dưới nền nổ không khí để kiểm tra tác động sức khỏe của⁣ nó đối với những người‌ đứng dưới⁤ nó. Theo ⁢báo New York Times đã báo cáo, nghiên cứu này có thể bắt‍ đầu một cuộc trò chuyện mới về‌ số lượng người có quyền được bồi thường ⁢từ chính phủ về tác‍ động sức ‍khỏe của các thí nghiệm.​ Hiệp định Bồi thường Tổn thương do ‌Ánh sáng Hạt nhân​ 1990 là một điều luật ⁣liên bang được thiết ‌kế để trả tiền‌ cho các ⁤cộng​ đồng ⁤và cá nhân bị ⁣ảnh hưởng bởi các⁢ thí nghiệm hạt nhân⁢ của chính ⁣phủ, ⁢mặc dù nghiên⁢ cứu ⁤mới cho thấy một khu vực rộng hơn có thể bị ảnh hưởng bởi các thí⁤ nghiệm so với những gì được đề cập‌ trong luật. Báo cáo nói rằng nó hy vọng những kết quả này sẽ “cung cấp ‍một cơ hội để đánh giá lại các tác động‌ sức khỏe và môi ⁢trường của các thí nghiệm hạt​ nhân không khí”.
Tin hoạt động hạt nhân ‌từ⁤ Thí nghiệm Trinity của Hoa Kỳ đã làm thay đổi thế⁤ giới về vũ trụ ⁤hơn 60‍ năm trước. Bây giờ, kết quả của⁤ một nghiên cứu mới cho thấy đó cũng làm thay ‍đổi lĩnh vực sinh học, thực ra thử nghiệm này có thể ảnh hưởng dài ⁢hạn đến sức khỏe của người dân và môi trường tại ⁤46 tiểu bang Hoa Kỳ.

Theo​ nghiên⁤ cứu do phát hiện xảy ra ​vào ngày 16⁢ tháng 7 năm 1945, những tác động của một sự kiện thử nghiệm ⁤hạt nhân chỉ số với ​sức‍ nén⁣ 125 ⁣triệu trị lực đơn vị, gây ra dửng lửa bomb ⁤gọi là thí nghiệm Trinity do Quân đội Hoa Kỳ‌ thực hiện.

Kết quả nghiên cứu tại khu‍ lâu đài White‍ Sands ⁢Missile Range (WSMR) nằm ở bang New Mexico, ‍Hoa Kỳ‍ đã​ chứng minh rằng⁤ sáng ngày tiếp theo của thí nghiệm ⁣Trinity, tia hạt⁤ nhân ‍vừa bay tới gần 46 ⁤tiểu bang khác trên​ đất Hoa‌ Kỳ.

Tác động vụ ⁢lửa của thí nghiệm Trinity có thể làm thay ‌đổi ⁤khí hậu⁢ và⁣ gây hại cho⁤ sức‍ khỏe con người. Theo nghiên ⁤cứu, nỗ ‌lực phục hồi của quân đội Hoa Kỳ đã không đủ để ngăn ngừa vết sẹo do thí nghiệm gây ra trên những khu vực đang có người⁢ dân sống.

Các ⁤quan chức⁢ và nhà khoa học Hoa Kỳ đang​ nhấn⁢ mạnh nhằm ‌cải thiện chế độ ⁤của họ hơn nữa để tuân thủ các quy định

Phòng không và sức⁣ khỏe môi trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *