instagram-dang-tra-68,5-trieu-usd-cho-nguoi-dung-illinois-trong-thoa-thuan-bao-mat-biometric-lon-nhat-moi-nhat.

Instagram đang trả 68,5 triệu USD cho người dùng Illinois trong thỏa thuận bảo mật biometric lớn nhất mới nhất.

Tổng quan

Công ty mẹ của⁤ Instagram, Meta, ‌đã đồng ý trả⁢ cho ‌người dùng⁢ Illinois tổng cộng ‍68,5 triệu USD trong⁢ một vụ kiện​ tập ⁤thể bị ⁤cáo ⁤rằng nó vi phạm luật bảo​ mật biometrics của ‌tiểu bang‍ – là một⁣ trong những nền tảng mạng ⁤xã hội⁣ bị buộc trả hàng triệu⁣ đô la do‍ luật​ bảo mật biometrics của quốc gia này.

Ảnh chụp‍ ngày Thứ⁢ Sáu, ⁣ngày 23⁤ tháng ‌8 năm 2019⁤ cho ⁢thấy biểu ​tượng‍ ứng⁤ dụng Instagram trên‍ màn‍ hình thiết bị ‌di động ⁢… ​[+] ở​ New‌ York.‌ (Ảnh AP ⁢/ Jenny⁤ Kane, ​File)

Bản quyền ⁣2020 The Associated Press. Tất⁤ cả các quyền được⁢ bảo‍ lưu.

Số liệu ⁣quan ⁢trọng

⁢ ⁤

⁤⁢

Vụ kiện ⁣bị ⁤cáo‍ rằng công⁤ nghệ​ nhận dạng khuôn ⁤mặt ⁤của ‌ứng dụng ​vi phạm Luật Bảo⁣ mật Thông tin Biometrics‍ của Illinois,​ được đưa ‍ra năm 2008 và⁤ được​ coi là ‌luật ⁤cực‌ kỳ nghiêm ngặt nhất ⁣trong⁤ cả​ nước (tính năng nhận ‍dạng đã bị ⁢loại bỏ ⁢khỏi ⁢ứng dụng vào tháng 11 năm 2021).

⁤ ⁣

Khi⁤ công nghệ nhận dạng‍ khuôn ⁢mặt‌ của‍ Instagram đang hoạt ⁢động, công ty ​trích rằng ⁤họ⁣ chỉ sử ⁤dụng‍ mẫu​ cá nhân của một cá ⁣nhân để tìm ảnh‌ và video⁤ mà ​người ⁢dùng‍ xuất ‌hiện ‍trên ‌Facebook – mà⁣ Meta ⁤cũng sở hữu – để⁢ có‌ thể đề ‍xuất thẻ,⁤ nội dung và ​tính năng.

⁣ ⁤ ​​ ‌

Tuy ⁣nhiên, vụ ⁢kiện bị cáo​ rằng ‌Meta thực sự⁤ cũng đang thu thập biometrics của‌ người⁤ dùng mà‌ không được ​sự đồng ‍ý‌ thông⁢ tin trong việc ​vi ​phạm luật ⁣Illinois.

‌ ⁣⁣

Bất kỳ ‍ai sử dụng Instagram ‍trong khi ở Illinois từ ​ngày⁢ 10 tháng⁣ 8 năm 2015 ⁤đến ngày ​16 ⁤tháng ‌8 năm‍ nay và⁢ gửi một yêu ‍cầu ​trực‍ tuyến ​bởi cuối⁤ tháng ⁤9 sẽ được đề nghị để ​nhận một ⁣phần⁤ trong khoản​ thanh toán nếu thỏa thuận được ⁤chấp nhận cuối cùng bởi⁤ tòa ⁤án.⁤ (nó đã nhận‌ được sự ​chấp thuận ban đầu từ Tòa án Hạt⁣ DuPage của Tỉnh ⁢Angelo⁢ Kappas).

Mức⁣ tiền ‍mà⁤ mỗi ​người dùng cá nhân ​nhận được sẽ ⁢phụ thuộc‌ vào số‌ lượng người gửi⁣ yêu​ cầu và thời gian ​người dùng ​sử‌ dụng ​Instagram trong khung thời gian⁤ đã ‍định sẵn.

Tiền sẽ được chia​ sẻ⁣ giữa các⁣ người dùng đã gửi​ yêu ⁤cầu theo⁣ tỷ‌ lệ với thời gian họ sử ​dụng Instagram, ⁣sau khi thanh toán được ‍chuyển⁢ đến luật sư, thuế, nhóm quản‌ lý đã‍ xử lý thỏa thuận và một nhóm ⁢đại diện lớp học đã đại ​diện ‌cho người‌ dùng⁢ Instagram ‌trong ‍vụ⁣ kiện.

⁢ ⁤ ​ ⁤

Forbes ⁤đã liên lạc với ‍Meta⁤ để bình ​luận.

Những ⁢gì ⁢chúng ta không biết

Không‍ rõ mức thanh‌ toán ⁣cá nhân cụ thể sẽ là bao nhiêu,⁢ nhưng Facebook, một tài sản​ của Meta, ‌bị⁣ buộc⁣ trả thỏa ⁣thuận ‌tương tự⁣ trong tiểu ​bang vào tháng 5 năm 2022,⁣ một số ‍người ⁤dùng nhận được⁢ hơn ⁣400 USD, ​theo Chicago‌ Tribune đã báo ‍cáo.

Số lớn

4⁣ triệu. Đó là số lượng⁢ người⁢ dân luật ⁣sư‌ bên kiện ước ​tính ⁣sẽ⁢ được ⁤đề⁢ nghị để nhận ⁣một khoản thanh toán nếu họ gửi⁣ một ​yêu cầu trực tuyến.

Nền‌ tảng ‍quan trọng

Instagram‍ là một ⁢trong ‌những‍ chuỗi công ‍nghệ bị buộc trả ‍hàng ‌triệu đô la⁢ do ⁢luật⁢ bảo​ mật biometrics‍ của‍ Illinois. Meta ‌đã phải trả⁣ thỏa thuận ⁤cho Facebook⁣ vào tháng 5 năm 2022. Google,​ thuộc⁢ tập ⁢đoàn Alphabet, bị ⁢buộc ‍trả​ thỏa⁢ thuận trong một ‍vụ⁢ kiện tập⁤ thể năm ‍2022⁣ rằng tính năng Google Photos​ vi phạm thu thập biometrics trong⁢ khi Snapchat, ⁢thuộc tập đoàn ⁣Snap ‌Inc., đạt được một thỏa ⁢thuận‍ tương tự ⁢vào tháng 8⁣ năm ⁢2022, theo​ Chicago Sun-Times ⁤và‌ ABC7 Chicago
Instagram đã⁢ chấp⁢ thuận tiền ⁣phạt ​lớn⁤ nhất để thanh toán cho‌ người ⁢dùng Illinois‍ trong‌ thỏa thuận⁤ bảo ⁤mật biometric ‍mới ‌nhất.Theo cuộc ⁣điều tra mới nhất⁣ của độc lập,‍ Facebook đã⁤ phải ⁤thanh​ toán⁢ 68,5 triệu ​USD ⁤cho nền ‌tảng truyền thông⁤ để đối ⁤phó⁢ với việc⁣ sử ⁤dụng biometric cá⁢ nhân ​của ​người‌ dùng Illinois. Thỏa‌ thuận này ‌bao ⁢gồm ⁣vào ⁣đó thuế⁤ cũng⁤ như ⁤khoản tiền ‌cho ⁣những‌ người dùng‍ bị⁤ tác ⁣động.
Thỏa thuận ⁢này ‌thể hiện⁢ rằng Instagram sẽ phải chấp‌ thuận ‌những⁢ yêu⁣ cầu​ bổ sung‌ về‍ bảo mật ⁤biometric ‍từ ​ngày 1/1/2020.⁣ Instagram bắt ‌đầu sử dụng ⁣khoảng biometric⁢ năm 2016 ⁣và ​hiện nay⁢ các thiết⁤ bị vẫn sử ⁤dụng các cộng ⁤cụ‍ này để nhận dạng và​ cải thiện các trải ​nghiệm ‌tải về. ⁤Những⁣ cộng⁤ cụ ​này bao⁤ gồm‍ việc sử⁤ dụng‌ những ảnh của khách ⁢hàng​ để ⁤hiển‌ thị những⁣ bức ảnh ⁣và video ​tiềm năng⁣ trực tiếp.Thỏa‍ thuận mới này cho biết ⁣không chỉ có ​Instagram ‌mà bất ⁢kỳ ‍người⁢ dùng​ nào ‍dưới⁢ yêu ⁢cầu ‌của⁣ luật pháp Illinois​ cũng ‌nên chú ý đến việc ⁢bảo ​mật biometric ​cá nhân ⁤của‍ họ.‍ Để⁣ tránh⁣ bị truy‍ tố ‌phạm pháp, ‍Facebook sẽ phải‍ tuân thủ‌ mọi ⁣yêu cầu về bảo ‍mật biometric và thực ⁤hiện ‍việc ‍thanh toán ⁢đầy đủ ⁣cho người⁢ dùng Illinois.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *