Họa sĩ Đới Đôn Bang

Họa sĩ Đới Đôn Bang sinh năm(1938 – ),tại huyện Đan Đồ, Giang Tô, nổi tiếng với bộ truyện tranh “Hồng Lâu Mộng”, “Thủy Hử”.
Thế kỷ trước, ông cũng vẽ bộ “Tây Du Ký”, tổng có 34 bức. Nay thu thập được 12 bức, chia sẻ với mọi người
Các bức tranh, theo chủ để lần lượt các hồi…
Hồi 1: Gốc thiêng ấp ủ nguồn rộng chảy – Tâm tính sửa sang đạo lớn sinh
Hồi 2: Thấu lẽ Bồ Đề là diệu lý – Bỏ ma về gốc ấy nguyên thần
Hồi 22: Bát Giới đại chiến sông Lưu Sa – Mộc Soa vâng lệnh bắt Ngộ Tĩnh
Hồi 25: Trấn Nguyên đại tiên đuổi bắt người lấy kinh – Tôn Hành Giả đại náo Ngũ Trang quán
Hồi 26: Khắp 3 đảo, Ngộ Ko tìm thuốc – Nước Cam Lộ, Bồ Tát chữa cây
Hồi 47: Thánh Tăng đêm vướng sông Thông Thiên – Hành Giả thương tình cứu con trẻ
Hồi 49: Tam Tạng gặp nạn chìm đáy sông – Quan Âm trừ tai hiện làng cá
Hồi 61: Bát Giới giúp sức đánh bại yêu quái – Hành Giả lần 3 mượn quạt Ba Tiêu
Hồi 63: Hai sư diệt quái náo Long cung – Các thánh trừ tà thu bảo bối
Hồi 68: Nước Chu Tử, Đường Tăng bàn đời trước – Chữa quốc vương, Hành Giả đóng thầy lang
Hồi 90: Quái Sư Tử bắt thầy trò Tam Tạng – Tiên Thiên Tôn thu yêu quái 9 đầu
Hồi 98: Vượn ngựa thục thuần nay thoát xác – Công quả viên mãn gặp Như Lai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *