ĐƯỜNG ĐI ĐẾN THANH HOA LÀ DO TỪNG CUỐN SÁCH, TỪNG ĐỀ THI TẠO THÀNH!

Hôm nay cùng với con dọn dẹp lại phòng học, sắp xếp lại từng ấy giấy tờ, tài liệu mà con từng dùng, từng cuốn từng cuốn con học xong, từng tờ từng tờ kiến thức in trong đầu con, thật không hề dễ dàng. Đọc bao nhiêu sách, làm bao nhiêu đề thì sẽ có bấy nhiêu thu hoạch.

Cre: Studywithme

“Thứ đặt trước mặt bạn không phải đề thi hay bài tập, đó là tiền đồ và tương lai đó.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *