Kỳ tích chiến đấu cận chiến của các tướng thời Tam Quốc

#chienbinh (phần 10)

Kỳ tích chiến đấu cận chiến của các tướng thời Tam Quốc, tổng hợp từ bộ chính sử Tam Quốc Chí của Trần Thọ.

1, Trương Liêu: Năm 215, Tôn Quyền đem đại quân tiến đánh Hợp Phì, Trương Liêu tuyển chọn 800 quân cảm tử nhân lúc sáng sớm xông vào trại quân Ngô. Trương Liêu cưỡi ngựa cầm kích đi trước, chém được hai tướng và vài chục quân sĩ, xông thẳng vào cờ hiệu của Tôn Quyền. Quân Ngô hộ vệ Tôn Quyền chạy lên gò đất cao cố thủ. Trương Liêu thách Tôn Quyền xuống giao chiến. Tôn Quyền thấy quân Trương Liêu ít người bèn sai quân vây bọc lại. Trương Liêu cùng quân sĩ đánh phá ra khỏi vòng vây. Có một nhóm quân sĩ của ông không thoát được, ông bèn quay ngựa lại cứu. Đi đến đâu quân Ngô dạt ra không dám chống cự. Đánh nhau đến trưa thì Trương Liêu dẫn quân về thành. Trận đánh này khiến cho sĩ khí của quân Tôn Quyền suy sụp, không bao lâu thì phải rút về. Ngụy Văn Đế sau này khen Trương Liêu là: “Dùng 800 quân đánh lại 10 vạn, từ cổ chưa từng có ai hơn được.”

2, Tào Nhân: Năm 208, quân của Chu Du truy kích quân Tào sau trận Xích Bích. Tào Nhân lúc đấy trấn thủ Giang Lăng, thấy quân của bộ tướng mình là Ngưu Kim bị vây hãm. Ông mặc giáp lên ngựa, đem theo vài chục kỵ binh xông vào vòng vây của quân Ngô mà đánh giết, cuối cùng cứu được hầu hết quân sĩ về thành. Tướng sĩ đều cảm phục mà gọi ông là người nhà trời.

3, Quan Vũ: Năm 200, tại trận Bạch Mã đánh với quân Viên Thiệu, Quan Vũ lúc đó đang ở dưới trướng Tào Tháo. Lúc vào trận ông nhìn thấy đại tướng phe Viên Thiệu là Nhan Lương đứng dưới lọng chỉ huy bèn thúc ngựa xông vào đột kích và đâm chết Nhan Lương tại trận. Khi Quan Vũ quay ngựa phi về quân tướng của Nhan Lương không ai dám cản. Mưu thần Trình Dục nước Ngụy gọi Quan Vũ là “sức địch vạn người” (Vạn nhân địch).

4, Trương Phi: Năm 208, trong trận Đương Dương, Trường Bản quân Tào Tháo truy kich quân của Lưu Bị rất nguy cấp. Trương Phi cùng 20 kỵ binh đi chặn hậu. Khi quân Tào đến cầu Trường Bản, Trương Phi một mình cầm ngọn mâu đứng trên cầu thách đánh. Quân Tào không ai dám giao chiến, nhờ thế mà Lưu Bị chạy thoát. Trình Dục phe Tào cũng gọi ông là “sức địch vạn người.”

5, Triệu Vân: Cũng trong trận Đương Dương, Trường Bản ông cùng vài trăm quân sĩ đã hộ tống con trai và vợ của Lưu Bị vượt vòng vây trốn thoát.

Năm 219, quân Thục và Ngụy giao chiến trong chiến dịch Hán Trung. Triệu Vân thấy Hoàng Trung bị vây hãm bèn đem vài chục kỵ binh xông vào cứu được Hoàng Trung ra. Ông chỉ huy quân vừa đánh vừa lùi đẩy lui được vài đợt tấn công của quân Tào. Tướng Trương Trứ bị thương, Triệu Vân đích thân xông vào cứu được về quân doanh. Quân Tào truy kích đến tận doanh trại, Triệu Vân ra lệnh mở hết cổng trại, tắt hết đuốc lửa. Quân Tào sợ phục binh rút về thì bị ông truy kích đánh tan. Lưu Bị khen ngợi Triệu Vân là: toàn thân đều can đảm.

6, Cam Ninh: Năm 214, Tào Tháo tiến đánh quân Ngô ở Nhu Tu. Nửa đêm Cam Ninh cùng 100 kỵ binh tinh nhuệ xông vào trại quân Tào đánh giết một trận. Đến lúc kéo quân về không thiệt hại một người nào. Tôn Quyền khen ông là sánh ngang với Trương Liêu của Tào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *