Cái Tôi – Bỏ dấu ^ thì là Toi

Cái Tôi – Bỏ dấu ^ thì là Toi, – Thêm dấu sắc là…

Cái Tôi
– Bỏ dấu ^ thì là Toi,
– Thêm dấu sắc là Tối,
– Thêm dấu huyền là Tồi,
– Thêm dấu nặng là Tội.
Bởi thế nên:
– Nếu ta không biết mình là ai thì Toi,
– Nếu ta không chịu hạ mình học hỏi thì Tối,
– Nếu ta không giúp người lúc khó khăn thì Tồi,
– Nếu ta không làm điều đúng đắn thì Tội lỗi.

#truongnguyen

Nguồn: sưu tầm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *