cai-cach-tien-luong:-cong-chuc-moi-tuyen-dung-khong-so-luong-thap-neu-dap-ung-dieu-nay

Cải cách tiền lương: Công chức mới tuyển dụng không sợ lương thấp nếu đáp ứng điều này

Cải cách tiền lương phù hợp với đặc thù của từng ngành

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai vừa ký ban hành Kết luận số 62-KL/TW về việc thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp.

cải cách tiền lương

Thực hiện xây dựng chế độ tiền lương theo vị trí việc làm là một trong những mục tiêu khi thực hiện cải cách tiền lương. Ảnh: NN

Trong đó, quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, bảo đảm khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết 19 gắn với các chủ trương của Đảng có liên quan, nhất là về tổ chức bộ máy, tiêu chí và điều kiện sắp xếp, nhân lực và cơ cấu đội ngũ, chế độ, chính sách, chú trọng chính sách thu hút nhân tài, người có chuyên môn nghiệp vụ giỏi. tham gia bộ máy chính trị. 

Bên cạnh đó, kết luận cũng chỉ đạo các đơn vị xây dựng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chính sách tiền lương phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực sự nghiệp; định mức kinh tế – kỹ thuật để định giá từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công. Đồng thời, hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, xác định rõ chính sách phúc lợi, chính sách an sinh trong giá dịch vụ sự nghiệp công; có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát, quản trị theo hướng tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; hoạt động kiểm định, định giá, đánh giá độc lập chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; chính sách xã hội hoá phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước.

Tiếp tục tăng ngân sách nhà nước và đổi mới việc phân bổ theo hướng tập trung cho dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước; cho địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, đối tượng chính sách, người gặp khó khăn trong cuộc sống, đồng thời đẩy mạnh cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Cải cách tiền lương theo vị trí việc làm là gì?

Một trong những nội dung đáng chú ý về cải cách tiền lương là trả lương công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Trả lương theo vị trí việc làm là việc căn cứ vào từng chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức trong công chức, viên chức để xác định mức lương cụ thể cho từng đối tượng. Đồng thời, việc trả lương theo vị trí việc làm cũng là một trong những bước cải cách lớn liên quan đến tiền lương của công chức, viên chức.

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ “Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành”.

Theo đó, mỗi ngành sẽ có một số vị trí việc làm, mỗi vị trí việc làm có mức lương riêng cụ thể theo mức độ phức tạp của công việc, không còn “cào bằng” giữa mọi ngành như hiện nay.

Người dù mới được tuyển dụng/bổ nhiệm nếu đáp ứng được yêu cầu công việc tại vị trí việc làm đó sẽ được hưởng lương tương xứng với công sức và kết quả làm việc. Riêng những người giữ chức vụ lãnh đạo được hưởng lương theo chức danh, chức vụ đang giữ.

cải cách tiền lương

Trung ương sẽ xây dựng 5 bảng lương. Trong đó 1 bảng lương chức vụ, một bảng lương chuyên môn cho công chức viên chức, 3 bảng lương cho lực lượng vũ trang. Ảnh: NN

Như vậy, tiền lương theo vị trí việc làm là tiền lương được trả theo đúng năng lực thực chất, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ, công chức, viên chức, thay vì phụ thuộc vào thâm niên công tác, bằng cấp như hiện tại.

Khi thực hiện cải cách tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng các bảng lương theo vị trí việc làm dưới đây:

– Một bảng lương chức vụ: Áp dụng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương.

– Một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ: Xây dựng theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức – những người không giữ chức danh lãnh đạo.

– Ba bảng lương cho lực lượng công an, quân đội, cơ yếu gồm bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an; bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và bảng lương công nhân quốc phòng, công an.

Trong đó, những bảng lương này được xây dựng bằng con số cụ thể, không được tính theo mức lương cơ sở và hệ số lương và không còn cào bằng như trước đó.

Ông Bùi Sỹ Lợi – Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (Nay là Ủy ban Xã hội) từng cho biết, tiền lương theo vị trí việc làm cần được xây dựng linh hoạt theo từng vị trí nhưng phải tính đến các yếu tố khác biệt.

Ví dụ, cùng một vị trí, cùng chuyên môn nhưng năng lực khác nhau thì phải nhận mức lương khác nhau. Hoặc cùng 1 vị trí là vụ trưởng, nhưng ông vụ trưởng này điều hành, quản lý nhiều công việc hơn, có năng lực chuyên môn cao hơn, kinh nghiệm lâu hơn (làm vụ trưởng nhiệm kỳ 2) thì phải ban hành mức lương khác nhau ở cùng 1 vị trí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *