16-cong-nghe-sang-tao-giai-quyet-ngheo-doi-tren-toan-the-gioi

16 công nghệ sáng tạo giải quyết nghèo đói trên toàn thế giới

Viết lại văn bản bằng ⁤tiếng Việt: rnrn

A ⁢collage of various​ inventions from SafariSeat, LifeStraw, The Peepoo‍ Toilet, and Mariko Products.

Credit: SafariSeat; LifeStraw; The ⁤Peepoo Toilet; Mariko Products

Để‌ giải quyết vấn đề nghèo, cần phải giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, và các nhà phát minh đã sẵn sàng thách thức.

Nghèo không chỉ là thiếu truy cập vào thu nhập mà còn biểu hiện trong thiếu truy cập vào dịch ⁤vụ ⁣y tế, giáo dục và hàng hóa quan trọng. Nó cũng có thể dẫn đến không ổn định xã hội, cho‍ phép phát triển giới tính, khuyết tật, lớp xã hội và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Mỗi ngày, các⁣ nhà phát minh tạo ra các thiết bị và các⁣ giải pháp khác với đối tượng nghèo trên thế giới.

Dưới đây là 16 sáng chế giúp giảm thiểu các ‍bất bình đẳng liên ⁢quan đến nghèo ⁢cho các khu ‍vực phát triển trên toàn thế giới.

1. Giày mọc lên

Trẻ em thường‍ nhanh chóng ‍vượt qua​ quần áo và giày, điều đáng buồn⁢ cho các bố mẹ ⁣phải thay thế các mặt hàng ít được mặc bằng các kích cỡ lớn⁢ hơn. Sự tăng trưởng‍ đặc biệt‌ là⁤ một thách thức trong các nước‍ phát⁢ triển, nơi tiền ‌cho các mặt hàng ⁣đã‍ mặc hoặc ​quá lớn là ít.

Giày mọc lên là một sản phẩm đơn giản, có thể⁤ điều chỉnh mà trẻ‌ em có thể mặc trong nhiều năm, có thể mở rộng đến 5 kích cỡ thông qua một số lỗ và khóa. Giày thường phù hợp với chân trẻ từ 5 đến 9 tuổi, giúp giảm thiểu tình⁤ trạng thương tích và các trường hợp bệnh truyền qua đất và các loài ăn mòn. Được ⁤tạo ra bởi ⁣tổ chức phi ⁣lợi nhuận Because International, Giày mọc lên đang gây ảnh hưởng đến các khu vực phát triển trên toàn thế giới nơi tổ chức phi lợi ⁤nhuận này giao hàng giày cho trẻ em và gia ‍đình.

2. Viêm đại tràng

A promotional photograph of a pack ⁢of Life Saving Dots.

Credit: Life Saving Dot

Ở Ấn Độ nông thôn, hàng ​nghìn phụ nữ được‌ ước tính bị thiếu ​iốt, được liên kết với ung thư vú, bệnh phổi cộng tác và các vấn đề phát sinh trong thai ⁢kỳ. Nhưng Viêm‌ đại tràng, ⁢một biến thể có chứa ‌iốt ⁤trên một bindi⁤ truyền thống, đang giúp cung cấp khoáng chất quan trọng này​ cho phụ nữ.

Đại​ tràng, được mặc giữa hai mắt của‍ một phụ nữ như một bindi, cung cấp cho‌ người mặc lượng iốt đề nghị hàng

Brace Warmer

Tweet có thể đã bị xóa

Hơn‌ 1 triệu em bé chết vào ngày sinh‍ mỗi năm. ​Khối lượng kinh sợ 90% các tử vong này xảy ra ở các nước phát triển, nơi hypothermia là một nguyên nhân phổ biến gây tử vong cho những em bé⁤ sớm sinh ​và cân nặng thấp.

Brace Warmer là một loại túi ngủ cho trẻ sơ sinh, giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của bé trong những ngày nguy hiểm đầu tiên. ‌Sản phẩm đạt giải thưởng này có thể ​sử dụng‍ lại, chi phí ⁢thấp và không cần điện, làm cho nó lý⁢ tưởng cho các cộng‌ đồng nghèo khó ở khắp thế giới. Đến nay đã ​có‌ hơn 475.000 em bé sử dụng bền bỉ​ này để cứu mạng.

Nhà tắm PeePoo là⁣ một giải pháp sử dụng một lần, có nghĩa là nó có thể không thực tế cho mỗi lần ai đó cần sử dụng phòng tắm. Tuy nhiên, nó cung cấp một cách sáng ⁢tạo,‌ an toàn để ngăn chặn sự lây lan của bệnh trong trường hợp thiếu về vệ sinh. ⁢Jet injectors giúp ‌giải quyết vấn đề này, cung cấp vaccine cho bệnh nhân bằng cách‍ áp​ dụng áp lực để đột vào⁤ da, thay ‌vì sử dụng kim. Thiết bị y tế sử dụng một lần⁢ này cung cấp vaccine‌ bằng một dòng nước mịn đi qua da vào tế bào. Giải pháp này hiệu quả và tiết kiệm chi phí, sử dụng lên đến 80% ít vaccine hơn một tiêm ⁣kim truyền thống.
Những công nghệ sáng tạo được sử dụng ⁢trong việc⁢ giải quyết nghèo đói trên toàn thế giới ngày ​càng được tuyên ⁤truyền nhiều hơn. Từ các tác phẩm của nhiếp ảnh ⁢gia đến các ứng dụng ⁤mạng xã hội, các công nghệ⁢ mới ​này cung cấp cách mới đánh giá sự tăng trưởng và góp phần giải quyết vấn đề nghèo đói.

Các công nghệ sáng tạo hiện nay bao gồm:

1. Quản ⁤lý nguồn ‌lực: Gồm cả quản lý⁢ cửa hàng và tài nguyên.

2. Quan​ hệ cộng ​đồng (CRM): Hỗ trợ các cộng đồng⁢ nghèo⁣ ở các nền kinh tế phát triển thấp.

3. Mô ⁢hình ‌nhân sự: Sử dụng công ‌nghệ để cung cấp các nghề nghiệp phù hợp ⁢với những người nghèo.

4. Ứng dụng di động ươm lên cộng đồng nghèo: ⁢Phát hành những ứng dụng di động‍ giúp người nghèo có thể tiếp cận ⁢các​ cộng đồng ‌bền vững hơn.

5. Chứng khoán cộng đồng: Cung cấp một ‌cách bền vững‌ và thú vị để các nhà đầu tư và cộng đồng này giao dịch cùng nhau.

6. Tái chế rác thải:⁣ Sử dụng các công nghệ hiện đại để phân tích và xử lý các chất thải để phát triển công nghiệp sử dụng tài nguyên.

7. Cung cấp ⁢thực phẩm an toàn: Nền tảng công nghệ sử dụng các ⁢ứng dụng di ‍động để hỗ trợ người nghèo trong việc cung cấp ‍thực⁢ phẩm an toàn ​và bền vững.

8. Ngành công⁤ nghiệp: Những ứng ⁢dụng của công nghệ mang lại thu nhập từ ngành công nghiệp và điều chỉnh nguồn lực ⁤hiệu quả hơn.

9. Địa lý ⁤định vị:⁤ Sử‍ dụng các phương pháp định vị để phân tích ​và đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế trên nghèo đói trên toàn thế giới.

10. Truyền ‌thông xã hội: Sử ⁤dụng⁤ các công nghệ truyền thông xã hội để chắp cánh những⁢ động ​thái phù hợp để giúp người nghèo trên thế giới.

11. Công nghệ xanh: Để tạo ra‌ một​ nền kinh tế mới, công nghệ là ⁤công cụ ⁤quan trọng để phát ⁣triển các giải pháp kinh tế bền vững và thực ⁤sự hiệu⁣ quả.

12. Nông nghiệp: Sử dụng các ứng dụng công nghệ ⁢mới để cung cấp nguồn cấp thực phẩm ổn định‌ và bền vững cho người nghèo.

13. An ⁤toàn⁢ thực phẩm: Sử dụng các⁣ công nghệ để xây dựng mô hình lên cộng đồng bền vững⁤ bằng cách cung cấp các ‌nguồn lực thực phẩm an toàn.

14.⁢ Giao⁣ thông: Sử dụng các công ⁤nghệ giao thông nên ​tạo ra một‍ hệ thống giao thông an toàn và‍ bền vững, ⁢với mức giá⁤ trung bình thấp hơn.

15. Cải thiện độ ẩm: Sử dụng ‌các ứng dụng ngành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *