?:??̣? ??̣?? ???́? ??̀ ??̣? ???̀?? ??̂?? ??? ??̣? ???̀?? ??̂?? ??̛̉? ??̀ ??̣? ??

?:??̣? ??̣?? ???́? ??̀ ??̣? ???̀?? ??̂?? ??? ??̣? ???̀?? ??̂?? ??̛̉? ??̀ ??̣? ??

?:??̣? ??̣?? ???́? ??̀ ??̣? ???̀?? ??̂?? ??? ??̣? ???̀?? ??̂?? ??̛̉? ??̀ ??̣? ??̣?? ???́??A: Awdhesh Singh, nhân viên sở thuế vụ Ấn Độ, nhà giáo dục, tác giả quyển Tiểu luận và Đạo Đức thuộc cơ quan UPSC (Union Public Service Commission)Link: https://qr.ae/pNMSMA——Tôi hạnh phúc vì tôi thành công.Tôi thành công vì tôi hạnh phúc.Bạn không cần phải chọn hạnh phúc hay thành công vì chúng giống như hai mặt của một đồng xu.Khi nhìn thấy một mặt thì không có nghĩa mặt còn lại biến mất đâu, dù cho bạn đứng bất kỳ vị trí nào để nhìn thấy một mặt thì kiểu gì mặt còn lại của đồng xu vẫn tồn tại.Nếu bạn xóa một trong hai mặt thì lúc này đồng xu vô giá trị.Một cuộc sống mà chỉ có hạnh phúc hoặc chỉ có thành công là một cuộc sống không có bất kỳ giá trị nào.——Mặc dù vậy mình vẫn băn khoăn, người thành công là người giàu có hay là người hạnh phúc??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *