WORK SMART or WORK HARD?Bạn nghĩ sao về 2 cái này?Riêng cá nhân mình thì lại nghĩ ph…

WORK SMART or WORK HARD?

Bạn nghĩ sao về 2 cái này?
Riêng cá nhân mình thì lại nghĩ phải cần cả 2: SMART rồi HARD thì mới thành được nhỉ?
Mọi người thì sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *