viec-tu-choi-cua-amptp-de-thong-nhat-cong-bang-se-gay-ra-nhung-anh-huong-lon-nhanh-chong.

Việc từ chối của AMPTP để thống nhất công bằng sẽ gây ra những ảnh hưởng lớn nhanh chóng.

Không ⁤có ⁣gì hơn⁤ bất⁤ lực hơn khi‍ những người ​quản ​lý ⁢nhận ra ⁢những ⁣người làm‍ những công​ việc cần​ thiết​ để⁢ làm cho ‌họ kiếm được ​tiền. Trong ⁣khi WGA thành công đã ‌biểu tình và​ đóng⁢ cửa ‌các ‌sản xuất ở ‍cả⁤ hai bờ biển,​ hành động⁤ của ⁢SAG-AFTRA ​đã ⁣đóng ‍cửa các ‍sản‌ xuất‍ quay phim‍ ở‌ nước​ ngoài, như​ Phỏng vấn⁤ với ma​ cà rồng⁣ và Gladiator 2. Và⁤ bây giờ, theo Variety, ‍ngành công nghiệp ⁤phim ‍sẽ bắt đầu ⁢cảm ⁣nhận⁢ những ⁤hậu⁣ quả⁣ tài ‌chính của⁢ một sự‍ đóng​ cửa​ của‍ ngành ⁢khi Hollywood ⁢đi vào ⁤mùa phim⁢ bom ‍tấn.

Một trong ​những nguồn⁢ của Variety ước ⁣tính rằng ⁣mỗi tuần⁣ các​ sản xuất lớn ⁤mất⁣ khoảng ‍600.000 ‍đô ⁣la ⁢để⁢ “giữ ⁣lại các sân khấu⁢ đầy ‌với các​ bộ ⁣trang phục và trang phục”.​ Bài​ viết cũng‍ đề ‌cập đến việc AMPTP phải đối​ mặt với sự ‌thất bại của bán ​vé, ⁣chi ​phí ⁣tăng lên⁣ và​ sự ⁣chậm trễ của Covid đã thêm hàng triệu – ⁣nếu ⁣không​ phải là⁢ “hàng ⁣chục‌ triệu” – vào ngân‌ sách ⁣phim.‌ Nhưng mà ‍không ‍có diễn viên ⁤để ⁢quảng ⁢bá phim của ​họ … mất‍ cả vé ​và danh⁤ vọng đánh giá cao sẽ làm tăng thêm.

Variety ‌báo​ cáo rằng⁣ Tom Cruise ⁢thực sự ⁣đã nhờ‌ SAG-AFTRA “cho phép ​các ngôi​ sao phim ⁣tiếp tục ⁣quảng ⁣bá‌ các ‌bộ phim⁣ mới⁣ của họ,⁤ bởi⁢ vì⁢ cảnh quan rạp ⁤chiếu phim ⁢đang⁤ khó⁢ khăn. “Khi‍ SAG-AFTRA‌ đếm bằng cách‌ yêu cầu ⁢Cruise tham⁣ gia biểu tình⁢ và xuất hiện công khai hỗ ​trợ⁣ hành​ động lao ⁣động, anh ⁤ta không cam ‌kết. ⁢SAG-AFTRA bao gồm tất cả các xuất⁤ hiện‌ quảng⁢ bá ⁣trong‌ các hành⁤ động ⁤bị ​đánh ‍công.

Có ⁤một yếu ‍tố ‍khác ở đây:‍ sự​ từ​ chối của AMPTP ‌để ⁢thống nhất​ hợp lý với hai⁣ liên ⁤minh​ lớn nhất ở ⁣Hollywood‌ đã dẫn ​đến‍ những⁤ hậu quả qua toàn ⁣bộ ngành. Những người​ làm việc ‌trong⁤ các‍ lĩnh vực ⁢liên quan, ‍như‌ nhà quay ‌phim, cầu thủ, ​trợ lý ⁤sản ‍xuất, nhà trang⁣ điểm ‍và⁣ thiết kế ⁣trang ‍phục, ⁤đã⁤ thấy⁢ nguồn thu nhập⁣ của ​họ bị​ đóng ​cửa.

“Tất cả đều xuống⁤ cùng một⁣ điểm, ‌thương​ mại so với nghệ ⁣thuật”,‍ nhà‌ đại lý nghệ sĩ Michael ⁢Greene⁤ nói với Variety. ​”Điều xảy ​ra‌ bây giờ là‍ thương ⁢mại ⁣không thực sự⁣ hiểu cách‌ nghệ sĩ⁢ nghĩ.⁢ Họ nghĩ rằng ⁤họ ‌có thể​ làm‍ điều này‍ mà không ‌cần ​nghệ sĩ, ‌hoặc ‍họ‍ có thể‌ làm ‌nó ‌với AI. Họ ‌nghĩ ‍bằng số. Thương​ mại muốn ​thắng‍ lợi cho dòng ‌số ⁣dư⁤ của⁤ họ, ‍và họ sẽ không ⁣bao​ giờ ⁣thắng ​lợi‍ hoàn ⁣toàn mà ⁣không ⁣có nghệ sĩ. Đây là‍ David đối mặt⁤ với‍ Goliath”.
Để​ thỏa⁣ hiệp ‌chính sách lương,‌ các ⁤bên liên⁤ quan⁣ đã gặp rất nhiều khó‌ khăn⁢ và⁤ thống ‌nhất về công bằng hiện hữu ‍trong⁣ ngành công⁢ nghiệp ⁤điện ảnh. Nhưng không⁤ may, sự ⁣từ ⁢chối của thế giới‌ công nghiệp điện ảnh AMPTP sẽ gây ra⁢ những ‍ảnh hưởng‍ lớn nhanh ⁣chóng.

AMPTP ​là một hiệp ‌hội làm việc ⁢để ⁢quản lý ⁤các nhà⁣ cung‍ cấp⁢ của những ngành công nghiệp⁢ điện‌ ảnh như bộ⁤ phim ⁢và phim hài, và​ họ ​đã ⁢từ chối việc thống⁤ nhất ​một‍ giải pháp ‌chung để thỏa thuận⁢ về các giá trị bảo⁢ đảm, ‍công bằng ‍và các giải pháp tranh ‍chấp.
Sự⁢ từ chối của ​AMPTP sẽ làm mờ ⁢những mối quan ⁢hệ làm ⁣việc của các ‍nhà cung cấp ⁢cùng các ⁣bên chứng​ khoán như ​SAG-AFTRA, WGA,⁣ cũng‌ như ‌những thương lại có⁤ thể sau đây. ⁣Để làm⁤ điều đó, nó ⁣tạo⁤ ra ‍những trở ngại ⁣về cả‌ hai gián đoạn liên quan đến‌ làm ‌việc và⁤ biểu​ thức ⁤sản‍ phẩm⁤ của ‌những ⁣người ⁤làm việc ‌trong các​ nhà ⁤sản ⁤xuất.

Ngoài ra, ⁣họ ⁤cũng​ đã‌ tập ​trung ‍vào những vấn đề ​trong cuộc ‍đàm phán ​phúc lợi như⁣ các ⁣bảo ⁢hiểm y tế, ​công ⁣bằng‍ giống nhau, ⁤và‍ người làm ⁤việc sẽ‍ có sự bảo​ vệ bởi​ một sản ⁣phẩm mới có⁤ thể⁤ được ⁤thống ⁤nhất⁤ trong các ⁢giao⁣ dịch ‍của họ. Sự từ chối của AMPTP ​cũng có ⁤thể ngăn ​cản⁤ những nhà ⁣sản xuất khác​ từ việc bảo đảm các điều kiện làm việc tốt nhất cho ⁢những người làm việc.Do ‍đó, có⁢ thể⁢ được⁣ coi rằng‍ sự từ chối của AMPTP ⁤để⁤ thống nhất‌ công bằng sẽ có những ảnh ⁣hưởng lớn nhanh chóng trên các⁣ tình ⁢huống ⁤trong ngành⁣ công nghiệp ​điện ‌ảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *