Tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta điều mang một ý nghĩa nhất định

Tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta điều mang một ý nghĩa nhất định nào đấy, mỗi việc xảy ra sẽ cho ta một bài học quý giá trong cuộc sống..
Sống là một hành trình trãi nghiệm đủ lâu để đúc kết những điều xảy ra thành kinh nghiệm của bản thân…
Nếu bạn không chịu trãi nghiệm thì bạn sẽ không bao giờ biết thế nào là Cay, Đắng, Mặn, Ngọt, Chua trong cuộc sống..
ĐƯỜNG THƯƠNG ĐAU ĐẦY ẢI NHÂN GIAN AI CHƯA QUA CHƯA PHẢI LÀ NGƯỜI.
#trainghiemsong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *