tai-sao-qlacs-co-the-la-mot-cuoc-rat-toi-te?

Tại sao QLACs có thể là một cược rất tồi tệ?

Bài báo của Wall Street Journal ngày​ 23 tháng 7 năm​ 2023⁤ bao gồm một bài viết về QLACs – Hợp‌ đồng Bảo hiểm Tuổi thọ Chấp ‍nhận đủ điều kiện với tiêu đề⁣ là “Một ‍Giảm thuế Kỳ hạn Lưu trú Mệt mỏi Sợ Sống‍ Quá 401 (k)”. ‍Bài viết,‌ do Ashlea ‍Ebling viết, bắt đầu với đoạn văn​ sau: “Hàng triệu người Mỹ có lý⁣ do tốt để lo lắng rằng họ⁤ sẽ sống quá tiền ⁤lưu trú của ​họ. Một loại bảo hiểm​ có lợi‌ thế thuế ít được biết đến có thể giúp tránh điều đó, cung cấp một thu⁢ nhập đảm bảo trong⁢ những năm cuối⁤ cùng của cuộc đời”.

Bảo hiểm, trong hình thức đơn⁤ giản nhất, là nhận một số ⁣tiền để nhận⁣ được một dòng thu nhập cố định tiếp ⁤tục cho đến⁢ khi bạn ‍chết. QLAC⁣ là một loại‌ bảo hiểm đặc biệt. Nó bị hoãn ‍lại. Bạn trao đổi tiền ⁤bây giờ cho một dòng thu nhập phụ thuộc⁢ vào sự sống sót trong tương lai.

Ebling ⁤cung cấp một ví ‍dụ về​ một ‍người‌ 65 tuổi⁤ mua ⁢một‍ QLAC cho 200.000 đô la hôm nay sẽ‍ trả 134.100 đô la mỗi năm bắt đầu từ năm người đó đạt tuổi 85. Điều đó có vẻ rất tuyệt vời.

Tốt hơn nữa, có một giảm thuế nghi⁢ ngờ.⁣ 200.000 đô la người đó ⁢chi tiêu trên QLAC được miễn thuế cần‌ thiết (RMDs). Do tuổi của họ,⁢ RMDs⁣ bắt đầu từ tuổi 73. (Luật An toàn 2.0 năm ⁤ngoái tăng tuổi bắt ⁤đầu RMD cho một người 65​ tuổi hiện tại ​lên 73 từ 72. Đối ​với những người sinh năm 1960 hoặc sau đó,⁢ tuổi bắt đầu RMD là 75). Vâng, người đó sẽ phải trả thuế cho dòng thu nhập QLAC ‌của họ, nhưng đó là từ ⁢tuổi 85 – 12 năm ⁣sau khi‍ họ đạt tuổi 73. ‌Và ‌nếu họ chết trước tuổi 85, họ sẽ hoàn toàn tránh thuế⁤ trên 200.000 đô la!

Nếu⁢ tất cả điều này có⁢ vẻ quá tốt để là đúng, đó là ⁢bởi vì nó là.
Đây là câu hỏi mà nhiều người trẻ luôn muốn biết khi họ bắt đầu ⁣quan‌ tâm ⁣đến các giao dịch⁣ quỹ lợi ⁤ánh sáng (QLACs). Dựa trên lời khuyên của những người ⁢nhà đầu tư chuyên nghiệp,⁤ có ⁢thể trích dẫn rằng, chỉ ⁤cần ép dầu ‌rộng rãi trong thị ⁤trường, QLACs có thể là một khoản đầu tư ⁣rất tồi tệ.

Một trong những lí do dẫn đến ⁢khả năng QLACs trở thành ‍một cược tồi tệ ‌là nguy cơ ‌nỗ lực bị thay đổi‍ bởi lợi ích nội bộ của chính các cổ đông làm chủ đầu tư. Khi ⁤thị‌ trường thực hiện​ nỗ⁢ lực, những cổ ‍đông⁣ có thể ⁢làm chúng sáng‌ tạo mức tối ⁣thiểu nhu cầu để chia sẻ ‍qua các khoản đầu tư hoặc thậm chí là sử dụng​ bội lợi để biến⁤ một số người đầu tư không muốn hưởng ⁤thuộc‌ về cổ⁤ đông. Chính vì vậy, nếu bạn ly giải qùa‌ lệnh chứng khoán, quỹ⁣ lợi ánh sáng (QLACs) có thể⁣ đạt được‌ lợi⁤ nhuận thấp hơn các ‌cổ phiếu khác ​và⁤ cho bạn mức rủi ro cao hơn.

Từ đó⁢ cũng tham ⁣luồng thường xuyên một đống ⁣giãy, doanh nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng đến điều này. Khi⁣ một doanh nghiệp ra mắt một chương trình quỹ lợi ánh sáng, họ sẽ tích ⁢lũy‍ lợi ‍ích có thể ​được hưởng từ các ⁣đầu ‌mối nhận tiền‍ bổ sung và các khoản tiền chấp nhận⁣ về giá trị. Nếu họ không⁢ lên áp lực đúng vào những khách hàng đầu tư và không ​đưa ra những mặt ‌hàng tốt nhất, thì họ có thể không lấy được lợi⁢ ích từ chương trình ⁢QLACs của họ.

Tổng kết, nếu bạn đang nghĩ về⁣ việc đầu tư vào quỹ lợi ánh sáng (QLACs), ‍hãy để ý những cơ ⁢hội thị trường bao gồm ⁤rủi ro cao hơn ⁣và lợi nhuận thấp⁢ hơn so với chính các cổ phiếu. Bên cạnh đó, hãy ⁤cân nhắc kỹ ⁤những ảnh ⁣hưởng luôn biến đổi của đống giãy của các doanh nghiệp và‍ những⁤ lợi ích nội bộ ⁣của cổ đông trước khi quyết định đầu tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *