LỊCH SỬ NHỮNG Ý TƯỞNG TÔN GIÁO (17)

LỊCH SỬ NHỮNG Ý TƯỞNG TÔN GIÁO (17)Tôn giáo Hittite và Canaan (phần cuối)Baal đương đầu Mot: Chết và hồi sinhKhi cung điện xây xong, Baal chuẩn bị đối mặt với Mot, “Thần chết.” Baal cử sứ giả đi thông báo với Mot là giờ đây anh đã là vua của thần và người. Baal…