khoi-luong-den-lon-bi-lao-dong-trong-vu-tru-som,-mo-phong-cho-thay.

Khối lượng đen lớn bị lảo động trong Vũ trụ sớm, mô phỏng cho thấy.

could help explain the origin of the gravitational wave background.

Từ khi các sóng lực hấp dẫn dự đoán bởi Einstein được phát hiện lần đầu năm 2015, các nhà thiên văn học đã đang suy nghĩ về nền sóng lực hấp dẫn – các sự ondul xảy ra tích lũy của những sóng sức thời gian này khi chúng đi qua vũ trụ. Bây giờ, một nhà thiên văn học liên quan đến việc tìm kiếm nền đã phát triển một mô hình để nhận ra các đen tối siêu to lịch sử, điều này có thể giúp giải thích nguồn gốc của nền sóng lực hấp dẫn. First Full-Color Images From Webb Space Telescope

Continue reading