su-dung-ai-tu-dong-de-thiet-ke-ngay-bay-gio-—-day-la-bat-dau-cua-mot-su-bien-doi-lon

Sử dụng AI tự động để thiết kế ngay bây giờ — Đây là bắt đầu của một sự biến đổi lớn

Không nên nhầm lẫn rằng ảnh hưởng của AI tạo ⁢hình (như DALL-E⁤ 2, ‍Firefly, Midjourney và Stable Diffusion) là những ‌gì AI tạo hình đem lại. Đúng ‌vậy, những thứ đó rất thú vị ⁢và liên quan nhưng chúng không‍ phải là‍ sự ⁢kiện​ chính. Hình​ ảnh ‌luôn ​chỉ là⁢ một phần nhỏ của tuyết băng của⁤ thiết⁣ kế.

AI​ tạo hình sẽ thay đổi thiết ​kế một cách ⁢lớn mạnh trong tương​ lai – ‍nó sẽ:

– Giúp thiết kế các trải nghiệm ‌từ sản​ phẩm ⁣đầy​ đủ đến các tương tác‍ nhỏ. Các công⁢ cụ thiết ‍kế​ lưu​ trữ​ luồng tương tác trong ngôn ngữ chính ‍thức cùng‌ với ⁣mô tả trong ngôn‌ ngữ tự nhiên,‌ do đó có nhiều ⁣thiết kế phù hợp ​để đào‌ tạo​ mô ⁣hình.

-‍ Biến đổi cách nghiên cứu thiết ‌kế​ của nhà nghiên‌ cứu người dùng. ‍AI tạo hình có⁤ thể giúp sản​ xuất⁢ dữ liệu ảo‍ để sử dụng ⁤trong cả nghiên​ cứu số lượng‌ và⁤ chất lượng. Điều ‌đó có thể ‌giúp bảo vệ quyền riêng⁢ tư⁢ của người dùng mà dữ ​liệu được lấy từ – hoặc để​ tuân ⁤thủ quy⁢ định hoặc tuân thủ cam kết về ⁢luật ​lệ hoặc cả hai.

– Tạo⁤ ra ⁢các tài sản thiết ​kế mới ⁢và tạo ‌ra phiên‍ bản phê⁣ bình⁢ hoặc biến thể của‍ tài sản ⁣hiện⁢ có.⁣ Giống như luồng⁣ tương tác, những tài sản này ⁣đều được⁢ mã hóa số, và ⁣các tổ chức ​sẽ sử ⁣dụng AI tạo‍ hình để ⁢kết hợp‍ chúng với⁢ hệ thống thiết‍ kế ⁣của họ để ​đảm⁤ bảo ‌tính‌ nhất​ quán ‍với⁣ nhãn ‌hiệu và tính nhất‍ quán với nguyên‌ tắc ⁣thiết kế⁤ cơ sở của‍ họ.

Và hôm⁤ nay, AI tạo hình có thể giúp các ‍nhóm thiết kế ‍sản phẩm kỹ thuật số với:

– ⁣Phân cụm các ‌ý tưởng từ các buổi⁤ tổng kết ‍ý ⁤tưởng.
– Tóm tắt⁢ kết quả nghiên cứu.
– Sinh ra ý⁢ tưởng để cảm ‌hứng hoặc ‌để ⁤vượt qua ‌tình⁢ trạng trang trắng.
– Loại ⁢bỏ các nhiệm⁣ vụ viết mệt⁢ mỏi như tạo ​câu⁤ hỏi cho việc đào tạo ​chatbot.
– Tạo hình ảnh từ minh‌ họa‍ đến​ hình ảnh ‍thực ​tế.

Vẫn⁣ còn sớm ⁣quá để ⁣hầu hết các nhóm ‍thiết‌ kế sản phẩm ⁣kỹ thuật⁢ số ‌đặt cược trên ‌AI tạo hình​ – ⁤nhưng ​nếu bỏ qua với tư duy chờ ⁤đợi và xem ‌thì cũng rất nguy hiểm‌ vì nó‍ sẽ có ⁣ảnh⁢ hưởng⁣ lớn. Hãy ⁢đạt được ‌cân ‌bằng đúng:

– ⁢Áp dụng AI⁤ tạo ‍hình vào ⁣thiết kế trong những⁣ lĩnh ​vực ​trên nơi nó có thể có ⁤lợi hôm‍ nay.
-​ Sử​ dụng phương pháp thống​ kê – học bằng ⁣thử nghiệm.
– Thử các công cụ ⁤được⁢ cải⁢ thiện bằng‍ AI từ ⁢các nhà‌ cung ⁤cấp công nghệ‌ thiết⁤ kế ​ngay bây giờ.
– Giáo dục đồng nghiệp ‍về việc sử⁢ dụng ​AI⁣ tạo hình để ⁢thực hiện ⁣một ⁢số nhiệm⁤ vụ thiết kế ⁢tự phục vụ.

Mặc ​dù AI tạo⁢ hình ⁣có thể cảm⁤ thấy thần kỳ‌ mạnh ⁣mẽ, nhưng nếu sử dụng ⁢mà không cẩn thận thì ​cũng ⁣có thể‌ gây ra thiệt ​hại ⁤sâu ‌rộng. ⁣Vì vậy,​ hãy⁣ đảm ‍bảo rằng ⁣bạn ⁢và tổ ​chức của bạn:

– Luôn⁢ kiểm ‌tra ‌đầu ra của⁣ AI – trừ trường hợp sử dụng trường hợp mà sự thật và sự⁤ thật không quan trọng – như MomVerse⁤ bot‌ của 1-800-FLOWERS viết bài hát và thơ.
– Chỉnh ⁣sửa và‌ cải ⁢thiện nơi cần ⁢thiết. Không bao giờ chỉ tạo ra ⁢và‌ giao hàng.
– Loại⁣ bỏ ‍- ⁤hoặc ít nhất là⁣ điều ​chỉnh⁢ cân bằng – các⁣ ý ⁢kiến trong đầu ⁤ra của‌ AI⁢ tạo hình.
-‌ Tránh các‌ nghĩa​ vụ⁣ pháp lý ‍và tài chính ‌bằng⁣ cách đảm‍ bảo rằng‌ các ​mô hình‍ mà⁤ bạn sử dụng không được lấy⁢ từ một tập hợp ⁢chứa nội dung không​ được⁤ cấp phép.
– ‌Cẩn⁢ thận ‌cung cấp ⁢thông tin⁢ bí mật trong các ⁢lời mời ⁣trừ khi tổ ​chức của bạn điều khiển​ mô ⁤hình⁢ đó.
– ​Đừng l
Kể ⁣từ ‍khi‌ công⁣ nghệ thông tin phát ​triển, hệ‌ thống‌ Artificial⁤ Intelligence (AI) ​đã tạo ra ⁤nhiều cuộc cách ‌mạng mới trong​ công‌ việc thiết⁢ kế.⁣ Trong những ‌năm ⁢gần đây,‍ AI ‍đã‍ tăng​ trưởng ⁤đáng kể, đặc biệt‌ là​ trong các lĩnh vực ⁤thiết kế.Giờ đây,⁤ AI​ đã⁣ được‌ sử dụng để​ hỗ⁢ trợ các ⁢designer ⁢tự⁢ động ⁤hoàn‌ thiện một ‌số công việc ‌thiết kế. Vượt ⁤qua ‌các‌ giới hạn⁣ của thiết kế truyền​ thống,⁢ sử dụng⁤ công‌ nghệ này có​ thể ‌giúp cho ‍nhiều doanh nghiệp ⁣nhận ⁣được một số lợi ích như⁣ tối ưu ⁣hóa⁣ quy trình thiết kế, ​giảm thời gian⁣ của các ‍công ⁤việc thiết kế‌ và ⁤đảm ‌bảo chất‍ lượng hoàn hảo⁢ của‌ kết quả.


Ngoài ra, sử dụng AI cho các công ⁣việc thiết kế còn giúp ⁤tối ⁣ưu​ hóa thời gian‍ và‌ chi phí đầu tư, cải thiện⁢ hiệu năng, cũng như ⁣giúp các designer ​tạo ra ​những ⁢ý tưởng ​sáng ⁢tạo. ⁤AI ‌cũng ⁣có ​thể tối⁣ ưu‌ lựa chọn ​của khách hàng ​và cung cấp ​lời khuyên ​thông minh ​hơn‍ về các‍ sản phẩm.

Tuy nhiên,‌ cũng ⁢như​ các công nghệ khác,​ sử ⁤dụng ⁤AI cho ⁢thiết‍ kế ​cũng có một ‍số⁢ hạn chế. Một‍ trong những hạn⁣ chế ⁢chính ⁣là ⁣khó ⁤khăn ⁣trong việc đánh giá ‍và định giá ‍các⁢ sản phẩm‌ được tạo​ ra.Tổng⁤ quan, sử‍ dụng‍ AI tự ​động ⁣để⁤ thiết kế đã mở⁣ ra một sự biến ⁤đổi lớn​ trong công việc thiết kế. Nó đã hỗ trợ ​các ‍designer trong ‌công ⁣việc của​ họ,⁣ đồng ​thời ⁢là⁢ bắt‌ đầu‍ cho hướng ‍nghiên cứu ‌về⁤ cách ​sử⁢ dụng AI để trở thành‌ thị trường ‌của công‍ việc thiết ⁢kế tối ưu hơn trong tương⁤ lai.

Ngày nay, sử ⁤dụng ⁤AI ‌đã trở thành một⁣ phần ​không ⁢thể thiếu ⁤trong hầu‍ hết ​các‍ quy trình ​thiết ⁤kế.⁤ Đây là​ bắt⁢ đầu ⁤của một sự⁢ biến ​đổi lớn ⁣trong⁣ lĩnh vực ​thiết ⁣kế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *