robot-nho-nay-tu-dong-lam-sach-ho-boi-cua-ban.

Robot nhỏ này tự động làm sạch hồ bơi của bạn.

Chỉ cần ném WYBOT vào ​hồ bơi của bạn và để nó làm việc của nó. WYBOT⁣ S100 là một robot lau hồ bơi có thể ⁢leo lên tường ⁢và lau nhiều bề⁣ mặt như bê tông và gạch. Sử dụng ứng dụng WYBOTICS để bật và tắt WYBOT, ⁣cũng như ‍hướng dẫn robot về kích‌ thước hồ⁤ bơi và⁢ chế⁤ độ‌ lau.⁢ WYBOT có thể xử lý các vật ​cản và đi lên tường. Có thể lau nhiều bề mặt ‌như bê tông ⁢và ⁢gạch. Với pin dài và quá trình lau dọn đơn ⁢giản, WYBOT cung cấp cho bạn sự tự do và thời gian để thư giãn bên hồ bơi.
Trong cuộc sống hiện đại hồ bơi ⁤tự động làm ⁤sạch đã được⁤ minh bạch hơn. Thay⁤ vì ngày ⁢nào đến lúc thực hiện công việc làm lễ tân​ hồ ⁣bơi, bạn có thể chờ đợi‍ một robot⁣ nhỏ làm sạch công việc và đảm bảo cho bạn an ⁣toàn.

Robot nhỏ này được thiết kế để làm ‌sạch hồ bơi của bạn ⁣mà không⁤ cần⁣ vali mực. Nó sử dụng công‍ nghệ tự⁤ động để ‍chụp hình ⁢của toàn bộ‌ hồ bơi và tự động ⁣tạo ra⁤ các tuyến đường và xác định điểm⁤ cần ⁤làm sạch. Sau đó, robot sẽ làm sạch toàn bộ ‍khu⁢ vực đó bằng cách sử dụng buộc các bình làm sạch với lưu lượng nước và các xenlulệnh. Robot này ‍cũng có khả năng bảo vệ ⁣bạn khỏi các vật⁣ rỉ⁤ nước, ngăn chặn các tinh chất hủy hoại của nhiệt độ cao ⁣và phát triển của các vi khuẩn.

Robot này cũng có khả năng⁢ di chuyển tự động theo các tuyến khu vực‌ hoặc định hướng cụ ‍thể. Nó có thể⁢ làm sạch ​hồ⁤ bơi của bạn bất⁢ cứ khi nào bạn cần nó và nhanh hơn bất cứ cơ hội nào.

Với⁢ các công nghệ hiện đại⁢ này, bạn sẽ⁤ không ​còn phải dành nhiều thời ⁤gian ⁤để làm sạch hồ bơi của bạn.​ Ngoài ra, nó cũng có‍ thể bảo vệ sức khỏe⁣ và an toàn ​cho bạn và gia ⁣đình ‌của bạn.‍ Những robot ‍nhỏ này sẽ giúp giảm ​những việc làm mà bạn không cần phải ‌lo về. ​Hãy tìm hiểu thêm về robot nhỏ này để⁢ tận hưởng những lợi ích mà⁤ nó cung cấp⁣ cho bạn và gia đình bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *