Q: Đâu là chiến thuật kinh ma mãnh ( dirt ) nhất mà bạn từng thấy.

Đâu là chiến thuật kinh ma mãnh (dirt) nhất mà bạn từng thấy

A: Ahmed Lawatic: https://www.quora.com/profile/Ahmed-Lawati-1…
Link:
https://www.quora.com/What-is-the-dirties…/…/Ahmed-Lawati-1…

Đây chính là ‘Mánh khóe tâm lý kinh doanh’
Bạn vô rạp phim và đặt bỏng ngô.
Bạn cân nhắc 3 kích cỡ khác nhau: nhỏ,vừa,lớn
Cái cỡ vừa chính là mồi nhử. Bạn tự nghĩ, tại sao lại mua cỡ vừa trong khi có thể mua cỡ lớn, nhiều hơn và chỉ việc bỏ thêm 50 cent. Như vậy điều đó sẽ xảy ra và bạn sẽ mua cỡ lớn.
Bây giờ không có mồi nhử và có 2 sự lựa chọn là lớn hoặc nhỏ (ảnh 2)
Cái 7$ có vẻ đắt hơn cái 3$. Vậy bạn sẽ mua hộp bỏng ngô cỡ nhỏ.
Những âm mưu này là tất cả về việc lôi kéo khách hàng.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *