NEW YORK CITY – TRUNG TÂM TÀI CHÍNH SỐ MỘT TOÀN CẦU!

  • Dân số: 19,840,098 người
  • GDP: 1,500 tỷ USD

New York City có 5 ngành kinh tế có đóng góp GDP trên 100 tỷ USD, cụ thể:

  1. Tài chính: 278,2 tỷ USD
  2. Thông tin: 205,7 tỷ USD
  3. Bất động sản: 191 tỷ USD
  4. Khoa học và công nghệ: 146,6 tỷ USD
  5. Chăm sóc sức khỏe: 113,2 tỷ USD

Nguồn thông tin: IBIS World

Photo by Eric Boehm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *