Nếu đi Châu Âu không nên bỏ qua Switzerland mọi người nhỉ ?

Vừa thấy có bạn chia sẻ bài du lịch Thuỵ Sỹ nên lại nhớ đến, lục lại đống ảnh cũ tại Grindelwald. Mặc dù đi vào đúng mùa mưa, trời âm u, lúc mưa lúc tạnh mà may sao vẫn được vài con hình 😂
Mỗi tội xếp hàng tại cây cầu trên đỉnh thì hơi lâu chút 🤣
Ôi mau hết dịch để lại vi vu nàooooo

Leave a Reply

Your email address will not be published.