mua-mot-ban-quyen-vinh-vien-cua-microsoft-office-cho-mac-hoac-windows-chi-voi-40-do-la.

Mua một bản quyền vĩnh viễn của Microsoft Office cho Mac hoặc Windows chỉ với 40 đô la.

Microsoft ​Office đã​ lâu đã trở thành ⁢một phần không thể​ thiếu⁣ trong cuộc ‍sống làm việc hàng ngày⁢ của chúng ta. Cần viết một​ tài ⁤liệu ⁢lớn? MS Word sẽ giúp bạn. Cần phân tích một ‍tập hợp ​lớn các ⁣số? MS Excel sẽ đứng ​ra. ⁢Cần⁤ trình bày​ một bài⁣ thuyết trình⁤ quan ‌trọng?⁤ Không có chương trình ⁢nào tạo ra bài ⁢thuyết trình ‍tốt hơn MS​ PowerPoint.

Duy⁢ nhất‍ là Microsoft Office ⁤có giá‌ khá cao, ‍với‌ các gói ‌đăng ký hàng năm⁤ sẽ làm bạn ‌phải trả hàng ‍trăm. Nhưng với‌ ưu đãi⁣ này, bạn ‍có‍ thể ⁣nhận​ được một‍ bản‍ quyền vĩnh⁤ viễn ​của⁢ Microsoft⁢ Office ​2021 cho máy⁣ tính ⁣Mac ⁣hoặc⁢ Windows với giá giảm là​ chỉ ⁢$39.99.

Được ⁤phát triển với‌ những người ⁣chuyên ‌nghiệp ‌hiện ‍đại, bộ ‍Microsoft ⁢Office​ Professional 2021(opens⁣ in a new ‌tab) ⁢vượt trội trong‌ việc ⁢tăng năng suất. Nó ⁤được đóng‌ gói với các‍ ứng dụng ​thường được sử​ dụng‍ trong môi‌ trường‌ làm việc, bao ⁤gồm Word, ‌Excel,⁢ PowerPoint, ​Outlook, Teams, OneNote, Publisher và Access. Nó cũng được trang bị với ‍một ⁢loạt các ⁢tính ⁢năng mới mẻ ​mà khuyến khích⁤ hiệu​ quả,​ do⁤ đó bạn ⁣có thể ​hoàn thành nhiều ‌hơn nhiệm vụ công ⁤việc trong ⁣thời⁣ gian ngắn hơn.

Mỗi ⁢chương ​trình được​ bao gồm ⁤trong gói đăng‍ ký ⁤có⁤ thể được cài‌ đặt‍ trên máy tính ⁣Windows(opens⁢ in a new tab)⁢ hoặc⁢ Mac để sử ⁢dụng​ tại ​nhà hoặc‍ công​ việc. ⁣Khi mua, bạn ngay‍ lập ‍tức ⁣nhận được truy cập⁣ vào khóa phần mềm ⁣và liên kết ​tải‍ xuống ⁢qua‍ email, do​ đó bạn có⁤ thể cài đặt chúng ⁢ngay ‌lập ‍tức và ⁤bắt đầu làm⁤ việc.‍ Và nếu, vì ⁣bất kỳ ⁢lý do⁢ nào, bất‍ kỳ⁤ ứng dụng ⁢nào cũng ‍không hoạt động như mong đợi,⁤ bạn có ⁢quyền ⁣truy cập‍ dịch vụ khách‍ hàng ‍miễn ‌phí⁣ để thực ‌hiện​ sự ⁤chỉnh​ sửa ‍chính ‍xác.

Một ‍điều nhỏ: Các bản quyền ‌Microsoft ‌Office 2021⁤ này‍ yêu ⁣cầu bạn ⁣cập nhật Mac của bạn ⁣lên phiên ⁢bản​ 11⁣ Big ​Sur​ hoặc⁤ máy tính Windows của bạn⁣ lên Windows ⁤10‌ hoặc⁣ Windows‍ 11 để các ‌chương trình ​có​ thể ⁤chạy‌ như mong đợi.

Bản ⁢quyền vĩnh‌ viễn ⁣của⁢ Microsoft Office‍ thường mất $219,⁣ nhưng trong⁣ thời gian ‌hạn chế,⁢ bạn ‌có thể ‍mua⁤ một bản‌ giảm ‍giá dưới ⁤$40 ⁢mà không cần⁤ phải‍ sử dụng⁣ mã giảm giá:

– Microsoft Office ⁤Home ⁤and Business ‌for Mac 2021(opens‌ in a‌ new​ tab),⁤ đang bán⁣ với giá​ $39.99 (thông thường ⁢$219)

– Microsoft ⁢Office‍ Professional‍ 2021 for Windows(opens ‍in a new tab), ‌đang bán với⁣ giá $39.99 (thông thường ⁣$219)

Giá có ⁤thể thay đổi.
Một thỏa thuận giảm ‍giá đặc⁣ biệt sẽ làm say​ đắm‌ các ⁣fan của ‌Microsoft⁤ Office.‌ Người ⁣sử ‍dụng ⁤Mac hoặc ​Windows ‌có‌ thể‌ mua ⁤một bản quyền ‍vĩnh⁣ viễn của Microsoft Office ‍chỉ với 40 đô la.

Đây là điều​ tốt nhất của Microsoft đã đang ⁢làm những năm qua. Việc⁣ mua‍ bản quyền là ​một‍ investment tuyệt vời‍ cho các doanh nghiệp và ⁣người ‌sử⁣ dụng⁢ cá nhân. Microsoft Office có ⁤tính​ ứng dụng rộng⁤ rãi ‍đáp ⁤ứng⁢ nhu‌ cầu văn phòng như​ viết văn bản, thống ⁣kê,⁢ bảng​ tính,‍ trình soạn thảo và ‍nhiều hơn nữa.Với‍ 40 đô ‌la, bạn sẽ ⁤có một bản ‍quyền ⁤vĩnh viễn không⁤ cần phải​ bay⁤ đến hàng trăm⁢ danh sách giá⁢ cao của Microsoft Office. Mức giá ​này‌ đang ‍được các nhà báo⁢ và blog​ đánh ⁤giá cao ⁢và ⁣nó⁣ được ⁢thống kê‍ là một‍ deal tuyệt ⁤vời đối với⁤ Outlook, Word,‌ Excel, ​PowerPoint⁤ và ⁣các công cụ ​khác ‍của Microsoft Office.Nên nhớ ‌rằng, việc ⁢mua⁣ bản quyền ‍sẽ‍ làm‌ an toàn và bảo ‌vệ dữ liệu của bạn và ​bạn ‍sẽ‌ có⁤ những thay đổi mới nhất để⁢ cập nhật.⁣ Cuối cùng, các ⁤người sử⁤ dụng có thể cảm ​thấy‍ dễ⁢ dàng ⁢hơn⁢ khi tiếp cận công cụ hay⁢ trình‌ soạn ⁢thảo của⁢ Microsoft Office với sự an⁣ toàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *