mot-tranh-chap-moi-dua-ra-tvan-de-rang-viec-cam-tiktok-tai-texas-vi-pham-dieu-le-dau-tien-cua-hoa-ky.

Một tranh chấp mới đưa ra tvấn đề rằng việc cấm TikTok tại Texas vi phạm Điều lệ Đầu tiên của Hoa Kỳ.

Sau khi Thống đốc Dân chủ Greg‍ Abott‌ công bố một cấm ‍TikTok ​toàn diện trên các ⁤thiết⁤ bị ⁢của tiểu bang vào ⁣mùa đông qua, một nhóm‍ đại ⁣diện⁢ cho giáo ‍sư đại ⁤học đang thách thức anh bằng một⁤ vụ ⁤kiện mới.⁤ Cáo​ buộc, được ⁣đưa ra thứ Năm, cho​ rằng‍ cấm truyền bá này⁢ vi phạm ‌quyền tự do⁢ Bản sắc.

Theo báo‍ New York⁢ Times, vụ kiện được đưa ‍ra tại ​Tòa⁤ án Quốc ⁢gia Tây Miền Texas bởi Viện Knight ‌First Amendment tại Đại học Columbia trên ‌đời⁤ của một nhóm được biết đến như Liên minh Nghiên ⁢cứu‍ Công nghệ Độc lập. ‌Thành viên‍ của​ nhóm ​này ⁣bao⁢ gồm các giáo sư tại⁤ các trường ‌đại ⁣học​ ở Texas, họ cho rằng nghiên⁢ cứu‌ của họ⁢ bị ảnh hưởng sau khi cấm‍ truyền ‌bá hạn chế⁤ truy ⁤cập của⁢ họ đến ứng dụng. Lời⁤ cáo⁢ buộc chính của vụ kiện‍ là ⁣giáo sư ‍nên được loại trừ khỏi ‌cấm TikTok vì tiểu bang hạn chế nghiên cứu của họ ⁣là⁢ vi ⁢phạm ‍quyền ⁣tự do ‌Bản⁣ sắc.

Viện Knight​ First​ Amendment​ trong cáo buộc của ​mình‍ trích dẫn rằng​ cấm TikTok ‍liên quan‌ đến‌ nghiên cứu là‌ đảng Dân ⁢chủ bắn ​vào chân mình,‌ vì nghiên cứu ⁤về​ ứng dụng ⁢và⁤ tác‌ động của nó đối⁤ với xã hội có thể làm sáng⁢ tỏ một‌ số vấn đề được nhắc đến‍ rộng rãi về thu ​thập dữ liệu ⁤và‌ quyền riêng tư. ⁤Ngoài ra, cấm truyền bá‌ cũng ngăn chặn khả‍ năng của giáo⁤ sư sử dụng ⁣TikTok như một​ công⁢ cụ ‌dạy học,⁣ bất‌ kể⁤ là⁣ lấy nội dung ⁢từ‍ TikTok hay hướng dẫn lớp học ‌về ⁤TikTok.

Texas‌ không phải là tiểu bang đầu tiên cấm‍ TikTok khi⁤ một sóng⁢ phản ‌đối⁤ chống lại ​ứng dụng được ⁣đẩy ​lên ⁤bởi⁣ các tiểu⁣ bang đảng Dân chủ vào cuối năm qua. ⁣Nam⁢ Dakota là ⁢một⁢ trong ‍những tiểu ⁤bang⁣ đầu ‍tiên ‍có ‌luật cấm ứng dụng trên điện thoại và ​thiết bị của chính phủ ‍vào ⁣tháng Mười‍ một ⁤năm ⁢qua.⁣ Montana lại là ​tiểu ‍bang đầu tiên ⁢thực sự thông qua một cấm tuyên⁤ bố toàn diện ‍về TikTok‍ mà tắt truy cập đến ứng dụng trên‌ gần⁢ như ​tất ‌cả các⁢ thiết bị trong tiểu bang,⁢ với⁤ Hạ⁢ viện của tiểu bang ⁢bỏ‌ phiếu về đề nghị này vào tháng​ Tư.⁤ TikTok đã ​trả lời lại ‍vào ‍tháng Năm với⁢ một vụ kiện được đưa ra để chặn ‍cấm tuyên bố của ⁢Montana.
Trong một⁢ tranh chấp mới, Dược sĩ Vương Quốc‍ Hoa ​Kỳ​ đã đưa ra tvấn đề ⁣rằng việc cấm TikTok tại tiểu ‌bang Texas vi ‍phạm Đầu tiên của ‌Hoa Kỳ,​ mặc dù ⁣quyết định của Cục quản lý CSN nói ‌ngược ⁢lại.Cuối ⁢tháng 9 năm ngoái, Texas đã cấm các hoạt động ⁤của ‍TikTok trên ⁣toàn bang. Có ⁤thể nói, việc cấm ‍này ⁣là‍ nghiêm khắc và vi ​phạm đề bảo⁢ vệ Cong ‌trên khả⁤ năng hoạt động tự do‍ trong lĩnh vực chia sẻ‍ thông tin.


Do đó, người Việt ở Texas ngay⁤ cả rất nhanh ‌chóng​ nỗ lực‍ kết thúc việc cấm này, đẩy Texas tham gia⁤ vào cuộc tranh chấp⁣ này. ‌Để ⁤thực⁣ hiện điều này,⁤ người Việt⁢ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế để hỗ​ trợ để‌ không để Texas⁤ thực hiện quyết định ⁢cấm‌ này.Viên liều ⁤an ninh, Chuẩn bị ⁢Quốc ⁢phòng ⁣và‍ Mật nội⁤ hoạt động⁤ đã ‍cung ⁢cấp nền ‍tảng⁤ để đăng⁤ quảng‍ cáo. ‍Phản ứng của dân⁣ chúng​ đã​ được lên án và ​đã tạo nên động lực để chặn cấm.Cuối cùng,⁢ Dược sĩ⁤ Vương⁢ Quốc Hoa Kỳ đã‍ cảnh ​báo ⁢rằng việc cấm TikTok⁤ tại Texas​ vi ⁢phạm Điều⁤ lệ Đầu tiên‍ của‌ Hoa Kỳ . ⁣Tuy ⁤nhiên,‌ Texas‌ vẫn chưa tiết⁣ lộ chính thức là có ⁢hoặc ⁣không áp dụng ⁣cấm này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *