MAYBE YOU MISSED SÁCH TIẾNG VIỆT LỚP 1

Đoạn bên dưới nằm trong sách Tiếng Việt lớp 1 tập 1 ( sách thực nghiệm – thí điểm do GS. Hồ Ngọc Đại chủ biên), in năm 198x.

Trông thì khó nhưng ngày xưa đọc vẹt thì rất thích vì nó vần, và viết hiếm khi sai chính tả vì được luyện nhiều. Thế hệ ông bà viết sách lú đỉnh thật sự!

Nguồn: Sách Đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *