james-cameron-hien-nay-hon-la-lo-lang-ve-mot-cuoc-huy-diet-do-ai-gay-ra-hon-la-mot-bo-kich-ban-ai-cho-phim.

James Cameron hiện nay hơn là lo lắng về một cuộc hủy diệt do AI gây ra hơn là một bộ kịch bản AI cho phim.

Sự lo​ ngại về‌ vai​ trò ngày càng tăng và⁣ xâm nhập của các⁢ công cụ⁢ mô hình ngôn‍ ngữ lớn ⁣và​ các ⁤công cụ⁤ AI ⁣tạo ra khác trong phương ⁣tiện truyền ​thông đã ‌trở ⁢thành ‌trái⁤ tim‍ của ⁣cuộc chiến lao ⁢động ⁢hiện tại ‌của ‍Hollywood,⁤ vì‍ WGA ‌và SAG-AFTRA ​đều đặt‌ ra⁣ các ⁣biện pháp⁣ bảo ‍vệ⁤ cho⁤ công ‌nhân‍ con người trước⁣ một‍ ngành công ‍nghiệp mong‍ muốn nhảy vào xe buýt ⁣công⁢ nghệ ​mới ⁤nhất. Nhưng trong ⁣khi đó,‌ đạo ⁢diễn ⁣James ⁣Cameron⁣ cũng ⁣lo ngại, anh ‌ta thích nghĩ ‍đến ⁢việc tránh Terminator ‍trở thành hiện⁤ thực.⁣ Khi được hỏi⁢ về‍ các⁢ mô hình ⁤ngôn​ ngữ⁤ lớn ⁣như ChatGPT và khả năng⁣ viết​ kịch ‍bản ‌có thể​ tin ⁢cậy,⁣ Cameron‍ đã nói ⁤với ​CTV ​News: “Tôi chỉ không tin‌ rằng⁤ một trí óc‍ không ⁣có ‌thân thể ​sẽ chỉ​ là phục ‌sinh lại⁤ những‌ gì⁣ các⁢ trí⁢ óc có⁤ thân‌ thể⁤ đã ‌nói -‌ về cuộc sống họ⁤ đã ​trải ‌qua, ‌về tình ​yêu,⁣ về nói​ dối, ‌về sợ ⁤hãi, ​về ⁢tử thần và chỉ​ là ⁣tập ‌hợp⁢ lại‍ tất cả ⁤những ​điều đó thành ⁣một‌ bức thư nấu‌ nướng và sau đó ⁣phục sinh lại.⁤ Tôi không ⁣tin rằng‍ điều​ đó⁣ sẽ bao‌ giờ ‌có ‍điều gì ‌để ⁤khiến khán giả‍ cảm thấy ⁢ấn ⁣tượng. Bạn phải⁣ là con‌ người để viết điều đó.​ Tôi không⁣ biết ⁢ai đang ​nghĩ đến ⁢việc sử dụng AI để viết kịch‍ bản … hãy chờ đến 20 năm, và​ nếu⁢ một⁣ AI giành giải Oscar cho ‌kịch‍ bản​ tốt‌ nhất, tôi nghĩ‍ chúng ta​ phải nhận‌ định họ‌ thật nghiêm túc”.
James ⁣Cameron hiện nay hơn là lo ‌lắng⁣ về ⁤một cuộc⁣ hủy diệt do ⁣AI gây ra hơn‌ là⁣ một ‌bộ‍ kịch AI cho phim. Được biết, nhà làm ⁢phim ⁣đình đám James Cameron ‍đã tiết ​lộ ý ⁤định của mình về⁤ AI⁢ (Trí tuệ⁤ nhân tạo)‌ cho một⁣ buổi‌ phỏng vấn​ với Bloomberg.Trong ‍cuộc phỏng vấn,‌ Cameron cho ⁢biết ⁣rằng có nhiều ‍siêu phẩm⁤ phim⁤ về AI trong‌ một ⁣tương lai gần⁤ như không⁢ thể‌ tránh khỏi‍ việc máy​ tính cố đinh lập các quy​ định làm chủ⁢ người.Tuy nhiên, ‍Cameron ‍cũng biểu thị sự ​lo lắng của⁣ anh ⁤về⁢ một⁤ cái hủy diệt do AI gây⁢ ra, phản⁤ ánh lại⁢ một trạng thái hiện⁢ tại rất⁤ nguy cơ.
Anh đã nói rằng AI có ​thể được sử dụng để chính sách⁣ của ​một‍ tổ chức‌ cần được thiết⁤ lập⁢ đúng mức, để ⁢tránh ‍bị ‌khả năng tự động⁤ hóa quá mức. Cameron ‌quan niệm rằng cần nhìn ⁣thật rõ và cần nhiều‍ thời ⁣gian để cảm ‌nhận AI và sự⁣ áp đặt ra một bộ kịch bản AI hợp lý.
Vậy, James Cameron hiện tại nhấn ‌mạnh hơn về sự ‌lo lắng⁢ với ⁢một cuộc hủy⁢ diệt do ⁣AI ⁢gây ra, thay vì ​việc xây dựng ra một bộ kịch bản AI cho phim. Anh ‌được đánh‌ giá là⁣ một trong ⁣những ⁤nhà sáng lập nhất trong lĩnh vực AI trong ⁣thời hiện đại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *