Đại sứ quán Nga tại Việt Nam:

“Nga không có NGHĨA LÝ và mong muốn tiếp tục duy trì sự hiện diện như trước đây ở các nước Phương Tây”

Hết trích.

Không hiểu bạn admin của fanpage này học tiếng Việt ở đâu mà dùng từ “nghĩa lý” nói mới hay làm sao.

Từ “nghĩa lý” (义理), nghĩa gốc là những quy tắc, lý lẽ trong ứng xử phù hợp với đạo đức, chuẩn mực và luân lý nhất định. Ở Việt Nam, người ta dùng từ “nghĩa lý” với nghĩa là: “Điều hợp lẽ công bằng” hoặc “ý nghĩa quan trọng”.

Ví dụ với những câu sau:

  • “Việc đó bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì” sẽ có nghĩa là “Việc đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa quan trọng”
  • “Người Phật tử tại gia đâu phải ai cũng thông suốt nghĩa lý kinh điển” sẽ có nghĩa là “Người Phật tử tại gia đâu phải ai cũng thông suốt những đạo lý, chuẩn mực, quy tắc, lẽ phải trong kinh điển”

Quay trở lại với cái câu của Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, họ bảo “Nga không có NGHĨA LÝ và mong muốn tiếp tục duy trì sự hiện diện như trước đây ở các nước Phương Tây” thế há chẳng phải họ tự thừa nhận họ không có cái chính nghĩa, cái lẽ phải, cái vị thế quan trọng gì nữa hay sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *