cong-chuc,-vien-chuc-bi-tinh-gian-bien-che-muon-huong-nguyen-luong-can-biet-dieu-nay

Công chức, viên chức bị tinh giản biên chế muốn hưởng nguyên lương cần biết điều này

Chính sách đi học nghề cho người tinh giản biên chế 

Theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định chính sách thôi việc sau khi đi học nghề do tinh giản biên chế như sau:

Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, có nguyện vọng thôi việc thì được cơ quan, tổ chức, đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới, được hưởng các chế độ sau:

– Được hưởng nguyên tiền lương hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (nếu thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp) trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 6 tháng.

tinh giản biên chế

Cán bộ, công chức, viên chức bị tinh giản biên chế được hỗ trợ học nghề ngắn hạn (6 tháng) được hưởng nguyên tiền lương. Ảnh: Nguyệt Tạ

– Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 6 tháng mức lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;

– Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm; 

– Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội; 

– Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên công tác để nâng bậc lương thường xuyên hàng năm.

Người tinh giản biên chế được hưởng trợ cấp

Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên công tác để nâng bậc lương thường xuyên hàng năm.

Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

– Được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

– Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *